Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juli 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juli 1875

Anmärkning

Protokoll hållet inför L. P. Åkerman, ord-
förande i Klosters sockens Kommmunalstämma,
med vid Riksdagsmannaval röstberättigade
innevånare uti Klosters socken den 28 Juli 1875

§. 1.
Sedan kungörelsen till sammanträdet blifvit
uppläst och ordförandens framställning
huruvida det vore lagligen utlyst blifvit
med ja besvarad, föredrogs en af Per
Olsson i Gärdtre inlemnad skrifvelse så
lydande: "Till Herr Ordföranden i Kloster
Sockens Kommunalstämma. Enligt 16 §. 3
moment. af nu gällande Riksdagsordning,
får jag härmed anhålla om utlysande
om kommunalstämma med församlingens
röstberättigade innevånare om förandradt
valsätt till Riksdagsman i andra
kammaren genom omedelbart val i stället
som hittills skett genom elektorerer. Gärdtre
den 17 Juli 1875. /Per Olsson/" Wid härefter
företagen omröstning utföllo 7 röster för det
omedelbara valsättet och 8 röster för det me-
delbara genom elektorer, hvilket senare så-
lunda blef stämmans beslut.

§. 2.
Vid härefter företaget val med slutna
sedlar af två elektorer utsågos dertill Hem-
mansegaren C. Olsson i Glömsta med 8 röster
och Hemmansegaren Carl Carlsson i Röksta
med 5 röster efter lottning med J. E. Olsson
i Gårdskäl, som erhållit lika röstetal. Vid
detta val deltogo 14 röstberättigade.

§. 3.
Till Justerande af detta protokoll utsågos
A. P. Andersson i Helgesta och O. Olsson på
Skiftinge.
/L; P; Åkerman/
Ordförande i Klosters Sockens
Kommunalstämma

Justeradt.
/O, Olsson./
/A; anderson,/

Uppläst i Eskilstuna Klosters och Fors
förs kyrka den 8 Aug. 1875 betygar
/Gustaf Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 juli 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106221.

Personrelationer