Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie kom-
munalstämma med Kloster socken
i sockenstugan den 28 December
1904.


§ 1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar.
H. Engström och Herrar Wennerdal
Jennydal.

§ 2.
Fyrktals, Samt debiterings och uppbörds-
längderna godkändes.

§ 3.
Till revisorer af Kommunalnämndens rä-
kenskaper och förvaltning för inneva-
rande år valdes Herr J. E. Olsson
Skiftinge och E. J. Danielsson Tunafors
samt till suppleanter Aug. Holmgren.
Måsta och P. Clevander. Djursta.

§ 4.
Till. elektorer för landstingsmäns väljande
valdes. Fabrikör. Joh. Engström Tunafors
Fjerdingsmannen Oskar Andersson
och Hemmanseg. Aug. Holmgren Måsta
samt till suppleanter att tjenstgöra
i den ordning de här nämnas C. G.
Sundqvist. Röksta, A. Ahlborg Grönsta
och J. E Olsson. Skiftinge

§ 5.
Till ledamöter i nästkommande års bevill-
ningsberedning. Fabrikör. Joh. Engström
Tunafors, A. Ahlborg. Grönsta. J. E.
Olsson. Skiftinge och handelsförestånda-
ren Axel, Ek. Siegesberg, samt till
suppleanter att tjenstgöra i den ord-
ning de här nämnas Oskar
Carlsson. Olivehäll och Aug Pettersson.
Hannelund.

§ 6.
Till ledamöter i barnhemsdirektionen med
tjenstgöring till 1907 års slut valdes. A.
Ahlborg. med Fru.

§ 7.
Till ledamöter i Kommunalnämnden
för en tid af 4 år valdes C. A. Olsson
Hugelsta, A. Ahlborg. Grönsta, A. Jans-
son Skensta, A Olsson, Slagsta
O. A. Neuman Olofsberg och Herman
Wennerdal Jennedal.

§ 8.
Till Suppleanter i Kommunalnämnden
för en tid af två år valdes Aug.
Bergström Carlberg, C. O. Ramén Svista
J. A. Larsson. Hällstugan Sven Grovin
Årby A. Olsson Ärna, Axel Ek. Sieges-
berg.

§ 9.
Till ordf i Kommunalnämnden för en
tid af 4 år valdes landtbr. A. Ahlborg
Grönsta.

§ 10
Till vice ordf. i kommunalnämnden
valdes Hilmer Engström Tunafors

§ 11.
Till ordförande i Kommunalstämman för
en tid af 4 år valdes landtbr. A
Ahlborg. Grönsta.

§ 12.
Till Ordföranden i brandstodskomites val-
des landtbr C. A. Olsson. Hugelsta.

§ 13.
Till nämndeman för en tid af Sex år
valdes landtbr C. A. Olsson. Hugelsta

§ 14.
Till ombud för de väghållningsskyldige
vid sammanträde inför häradsrätten
den 18 nästk. Januari angående Sammans-
slagningsfrågan. m. m. valdes J. E.
Olsson. Skiftinge, samt till suppleant
Aug. Holmgren Måsta.

§ 15.
Till ombud för intressenterna i häradsall-
männingen för nästkommande år valdes
A. Ahlborg. Grönsta, hvilken äfven eger
rätt lyfta och utdela medlen, som
tillfalla hemmanen inom Kommu-
nen samt till suppleant, C A.
Olsson, Hugelsta.

§ 16.
Till ledamot i den nämnd, Som har att
upprätta priskurant å de varor och per-
sedlar, som skola upptagas i nästk.
års markegångstaxa valdes C. A.
Olsson. Hugelsta, Samt till suppleant
Sven Grovin Årby

§ 17.
Till ombud, att närvara vid Tingshus-
byggnadsskyldiges alla sammanträden
under nästk, år valdes C. A. Olsson.
Hugelsta samt till suppleant A. Jans-
son Skensta.

§ 18.
Till ombud att närvara vid väghållnings-
skyldiges Alla Sammanträden, nästk.
år valdes Aug. Holmgren Måsta, samt
till suppleant. C. Zakrisson Skensta.

§ 19.
Till ledamöter i brandstodskomitén
valdes Alb Jansson. Skensta och,
G Sundqvist Röksta.

§ 20.
Till god man för förmynderskap för
en tid af 4 år valdes J. E. Olsson.
Skiftinge.

§ 21.
Till brandrotmästare i 1:sta roten valdes
Gårdseg. Alfr. Johansson Forshaga Kvar-
stående val befallningsmannen N.
Janssonn. Hvilsta.

§ 22.
till brandrotmästare i 2:dra Roten
valdes Adolf Olsson. Hugelsta, kvarstå-
ende var. Edvin Olsson. Röksta.

§ 23.
till brandrotmästare i 3:dje Roten. val-
des C. Carlsson Eckersta, Kvarstående
var C. A. Eriksson. Ärna.

§ 24.
Till. ledamöter efter. C. H. Bergstedt A. Sahlin. och
Edv. Olsson. i den särskilda nämnd, hvil-
ken efter det Konungen förordnat
om krigsmaktens ställande på
Krigsfot, skall inom Kommunen ut-
taga hästar och fordon valdes för
en tid af 3 år. baron Leijonhufvud
Hvilsta Ernst. Hissing, Kungsladugården och C. A.
Olsson. Hugelsta.

§ 25.
Till ledamot efter. Aug. Olsson Qvinner-
sta i den mönstringskommision, som
för hvarje hästutskriftningsområde
skall profva de uttagna hästarnas
duglighet, valdes för en tid af 3 år
A. Ahlborg Grönsta.

§ 26.
Stämman beslöt gifva i uppdrag åt
A. Ahlborg. Grönsta Fjerdingsmannen
Oskar. Andersson, att å stämmans väg-
nar, samt med dess magt och befogen-
het under nästkommande år hos Ko-
nungens Befallningshafvande och
andra vederbörande myndigheter,
göra framställningar och yrkanden i fråga
om rätt mantalsskrifning, hvartill de
enligt inhemtade upplysningar, Anse
skäl förefinnas, Samt i Sådana frågor
afgifva infordrade förklaringar, eller
påminnelser, Samt äfven hos högre
myndigheter, fullfölja frågor af så-
dan beskaffenhet.

§ 27.
Ernst. Hissing anmälde Sig. vilja
utöfva rösträtt för Bryggartorp och
Kungsladugården, på grund af Arren-
de Kontrakt hvilka nu företeddes.
stämman beslöt att införa detta
i Fyrktalslängden.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justeras
/Joh, H, Engström/
/Herm. Wännerdahl./

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 1 Januari 1905 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106220.

Personrelationer