Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordina-
rie Kommunalstämma med
Kloster Socken i sockenstugan
den 28 Dec, 1896.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar Carl
Eriksson i Svista och P. E. Pettersson Ärna.

§2.
De af ordföranden å Kommunalnämdens vägnar
upprättade Fyrktals samt debiterings och upp-
bördslängderna företeddes,granskades och godkändes.

§3.
Till revisorer å de kommunala räkenskaperna
valdes Herrar P. Clevander Djursta och A. Ahlborg
Grönsta samt till Suppleant C. Aug. Olsson Hu-
gelsta.

§4.
Till ledamöter i nästkommande års bevillningsbered-
ning valdes J. E. Olsson Skiftinge och Aug.
Olsson Qvinnersta.samt till suppleant C. Carlsson
Röksta.

§5.
Till elektorer för landstingsmäns väljande valdes
nämdemanen C. Carlsson. Röksta och Aug. Olsson
Qvinnersta. samt till suppleanter Herrar C. Aug.
Olsson Hugelsta och fjerdningsmannen G. W. Eriksson.
Stjernholm.

§6.
Till ledamöter i Kommunalnämden för en tid af fyra
år valdes. A Ahlborg. Grönsta. C. Aug. Olsson
Hugelsta, E. Hagberg. Ärsta C. F. Zakrisson Skensta.
och E. dv. Olsson. Glömsta.

§7.
Till
Suppleanter i Kommunalnämden för en tid
af två år valdes C.Fröman Helgesta,Adolf Olsson
Eckersta, C.Eriksson Svista,C.F.Lindkvist.
Gunnarskär, C.H.Bergstedt Kungsladugården
och Sven Gravin Ånsöga.

§8.
till ledamöter i barnhemsdirektionen med tjenst-
göring till 1899.års slut återvaldes Riksdagsman-
nen J. E. Olsson Skiftinge och enkefru Anna
Eriksson i Sahl.

§9.
Till vice ordf i Kommunalstämman valdes Fabri-
kör Joh. Engström Tunafors.

§10.
Till vice ordf i Kommunalnämden valdes Fabrikör
Joh. Engström Tunafors.

§11.
Till ledamot i den nämd, som har att upprätta
priskurant å de varor och persedlar, som skola
upptagas i nästkommande års markegångstaxa
valdes nämdemannen C. Carlsson Röksta, samt
till suppleant. Aug. Olsson. Qvinnersta.

§12.
Till brandrotemästare för nästa år med en aflöning
af 30 kronor, samt skyldighet att sjelv aflöna
biträde valdes Hemmansegare C. F. Zakrisson
Skensta.

§13.
Till Sockenombud för intressenterna uti Häradsallmän-
ningen för nästkommande år valdes landtbr. Aug.
Olsson.Qvinnersta, hvilken äfven eger lyfta
och utdela medlen, som tillfalla hemmanen
inom Kommunen.

§14.
Till ombud att närvaravid Tingshusbyggnadsskyl-
diges sammanträden nästkommande år valdes
J.E.Olsson. Skiftinge samt till suppleant.Aug.
Olsson. Qvinnersta.

§15.
Till Sockenombud.att närvara vid väghåll-
ningsskyldiges alla sammanträden näst-
kommande år valdes Herr C. H. Bergstedt
Kungsladugården samt till suppleant
C. Carlsson. Röksta.

§16.
Till god man för förmyndarskap för 4 år åter-
valdes Herr J. E. Olsson. Skiftinge.

§17.
Till gode män vid landtmäteriförrättningar
valdes landtbr. Aug. Olsson. Qvinnersta.
och C. Carlsson. Röksta.

§18.
Till ordf. i brandstodskomitén valdes landtbr. Aug.
Olsson Qvinnersta.

§19.
Till ledamot i brandstodskomitén efter J. E. Olsson.
Skiftinge, valdes C. A. Olsson. Hugelsta samt
till suppleant Edv. Olsson. Glömsta

§20.
Till ombud att inom denna Kommun höja intresse
för rationel skogsodling, samt medverka med de
inom detta län tillsätta skogsodlingskomiterade
för befrämjande af skogsodling valdes. landtbr. Aug.
Olsson. Qvinnersta.

§21.
Stämman beslöt gifva i uppdrag åt Aug. Olsson
Qvinnersta och Fabrikör Joh. Engström. Tunafors
att å stämmas vägnar samt med dess magt
och befogenhet under nästkommande år hos
Konungens Befallningshafvande och andra vederbö-
rande myndigheter göra framställningar och yr-
kanden i fråga om rätt mantalsskrifvning hvartill
de enligt inhemtade upplysningar anse skäl före-
finnas, samt i sådana frågor afgifva infordrade
förklaringar eller påminnelser, samt äfven hos
högre myndigheter fullfölja frågor af sådan
beskaffenhet

Som ofvan

/ Aug, Olsson. /
Justeradt
/ P. E. Pettersson /
Uppläst i kloster kyrka Söndagen den 3 Januari 1897 af
/ C. Sundström /
P.adj.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 28 december 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106219.

Personrelationer