Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid
ordinarie komunalstäm-
ma med kloster socken
i sockenstugan den 27
Oktober 1900

§. 1
Att Justera detta protokoll valdes Herrar J Engström
Tunafors och Aug Olsson Qvinnersta

§. 2
Följande af komunalnamden upprättade och
föreslagna utgifts och inkomststat för komu-
nen för nästkommande år upplästes och blef
af stämman godkänd

{ Utgifter }
{ Räntor och amorteringar } 2600
Till järnvägslånet 92600
Till Folkskolelärarnes Pensionsinrättning 1563,08
Till E Erikson Ånsöga 500,00 -2,989,08

{ Aflöningar }
Till Fjerdningsman 500
Till Polismannen 500
Till Helsovårdstillsyningsman 200
Till Brandrotemästare 35
Till Uppbördsman till Preslerskapet 75
Till Lön till tjenstefolket samt kost 1500
Till Legodagsverken 150
Till Sekreteraren 500
Till Porto och skrifmatriel 25
Till Utskylder 290
Till Presterskapets jura stole 75
Till Underhåll af inventarier 300
Till Hyra för arrestlokalen 125
Till Underhåll af 50 Hjon a 40 öre 7300
Till Fem Barn på barnhemsfonden 675
Till Understödstagare utom fattiggården 2000
Till Hospitalsafgifter 360
Till 40 famnar ved 400
Till Anonsering 100
Till Beräknad afkortning 1000
Till Oförutsedda behof { 2082,13 -18172,13 }
S:ma Kronor 21,161 21

{ Inkomster }
Af Klosterström 1017 25
Ränta å jernvägsmedlen 856 00
Bränvinsmedel 500 00
Barnhemskassans Räntemedel 600
40,508 fyrkar a34 öre { 14,987 96 }
S:ma Kronor 21,161 21

§ 3
Till ombud att närvara vid mantalsskrifnin-
garna valdes Herrar Aug Olsson Qvinner-
sta och C A Olsson Hugelsta

§. 4
På af komunalnämden gjord framstälning
beslöt stämman att en barnmorska skul-
le tillsättas för socknen med en årlig
lön af 100 Kronor, samt dessutom 5 kronor
för hvarje förrättning i de fall då komu-
nen vore skyldig erlägga betalningen

§. 5
Med anledning af en från gårdsegarne vid
Tunafors ingifven skrifvelse hvari näm-
de gårdsegare anhöll att komunen måtte
bekosta belysning från Tunafors Qvarn
till lägenheten Törnda och skulle i så
fall lyktstolpar med dess nedsättande
som beräknats till ett antal af 12 bestri-
das af gårdsegarne. Dock enades stäm-
man om att ifall stämman bifölle
gårdsegarnes hemställan om belysning
gårdsegarne skulle bekosta icke allenast
stolpar med dess nedsättning utan äfven
lyktor och lampor om komunen ville om-
besörga belysningen efter allt vore
färdigt, och till komunen i prydligt skick öfverlemnadt
Efter diskusionen härom hvarvid yrkades dels
bifall och dels afslag samt votering derefter
begärts utföll den så att för afslag afgafs
5766 och för bifall till gårdsegarnes förslag
om bekostande af stolpar med dess ned-
sättning samt lyktor och lampor 7380 röster

§ 6
Restlengden å obetalta komunalutskylder för
socknen vid sista uppörden upptagande ett
belopp af 831 Kronor och 87 öre upplästes och
blef af stämman godkänd
Som ofvan

/ C, A, Olsson /
Justeras

/ Joh. Engström /
/ Aug, Olsson, /
Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 11 November 1900 af

/ A: Mellin /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106209.

Personrelationer