Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
stämma med Klosters socken i
Sockenstugan den 27 Mars 1878.

{§1.}
På af Ordf. framstäld fråga, medgafs stämman
vara lagligen pålyst. -

{§2.}
Kommunalräkenskaperna för år 1877 företeddes; och
efter föredragning såväl af den summariska räk-
ningen, som af Revisorernas derå meddelade påskrift,
att räkenskaperna blifvit granskade och till alla
delar rätt befunna, beviljade Stämman ansvars-
frihet åt Kommunalnämden för 1877 års räken-
skaper och förvaltning.

{§3.}
1877 års räkenskaper för sockens Barnhem före-
teddes, och den summariska räkningen föredrogs;
Och som Revisorerne, vid granskning deraf, funnit
räkenskaperna riktiga, lemnade Stämman an-
svarsfrihet å Barnhemsdirektionen för 1877 års
förvaltning. -

{§4.}
På framstäldt yrkande, beslöt Stämman, dels
att vid uppgörande af Barnhemmets räkenskaper
för följande år såsom Barnhemmets tillgång skulle
införas såväl värdet å Barnhemmets fastighet,
som äfven inventarieförteckning med utsatta värden;
och dels att Barnhemmets skuld å 233 Kr. 67 öre
skulle af Kommunalkassan betalas. -

{§5.}
Räkenskaperna till A. P. Anderssons Matpolett-
kassa upplästes och godkändes, med iakttagan-
de dock af den af Revisorerne framstälda anmärk-
ning, som skulle lända till efterrättelse. -

{§6.}
Ansvarsfrihet beviljades Kommunalnämnden för 1877 års för-
valtning af Klosters sockens Lazarettsfond, sedan Reviso-
rernes godkännande å räkenskaperna blifvit föredraget.

{§7.}
Genomgicks och granskades restlängd för socknens kom-
munalutskylder för år 1877, hvarvid afkortningar lemna-
des till sammanlagdt belopp å 45 Kr. 30 öre, på sätt å
restlängden antecknades och godkändes. -

{§8.}
Till valmän för Klosters socken vid förestående
Landstingsmannaval utsågos Herrar L. P. Åkerman
och Jonas Eriksson i Sahl. -

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/C, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 mars 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106208.

Personrelationer