Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1903

Anmärkning

Protokoll fördt å Rådhuset
i Eskilstuna vid der hållen ex-
tra Kommunalstämma med
Kloster socken den 27 Oktober
1903.

§1.
Stämman öppnades af Ordföranden
under tillkännagifvande, att densam-
ma i enlighet med Konungens
Befallningshafvande i länet
i skrifvelse af den 19 i samma
månad gjorda framställning, ut-
lysts för socknemännens hörande
inför herr Landshöfdingen, nu när-
varande, angående införlifvande
i judiciellt, Kommunalt, admini-
strativt och eckleciastikt hänse-
ende med Eskilstuna stad af
Kloaster socken eller delar deraf.

§2.
Stämman ansågs på derom fram-
ställd fråga vara lagligen Kun-
gjord.

§3.
Under den i ärendet härpå följande
öfverläggningen erinrade Herr Landshöf-
dingen, att Eskilstuna stad framhållit
önskvärdheten af att vinna upplys-
ning om, på hvilka grunder öfver-
enskommelse möjligen skulle Kunna
träffas om sådant införlifvande
med staden af Klosters socken,
som § 1. härofvan angifver, hvilken
fråga sålunda i och med att den
numera alternativt afsåge hela
socknens sammanslagning med
staden, kommit i ett annat läge,
att då Klosters Kommunalstämma
år 1899. på då anförda skäl afslog
stadens framställning rörande inför-
lifvande med staden af endast
vissa delar af socknen, i anledning
hvaraf och med hänsyn till ären-
dets stora vigt herr Landshöfdingen
anhöll om socknemännens uttalan-
de i ämnet.

Härefter framhölls:
Af herr Aug. Olsson Qvinnersta.
och J. E. Olsson. Skiftinge: att för så
vidt en införlifning med staden
på för socknen acceptabla. vilkor
kunde genomföras, meningen bland
socknenmännen, i den mån detta un-
der tiden sedan frågran framförts
i sitt nuvarande skede, hunnit
utrönas, ginge i den riktning, att
lösningen bäst och lättast skedde
genom hela socknens införlifvande
med staden; och af herr A. Sahlin
Kumla; att det voro ur flera
synpunkter önskvärdt, att sådan
sammanslagning egde rum fortast
möjligt.

I enlighet med härom nu framstäl
da förslag beslöt stämman härefter
enhälligt:

[att} uttala Sig för hela Klosters
sockens införlifvande med Eskilstu-
na stad;

{att} vid en Kommande stämma
utse fyra Kommiterade med uppdrag
att, tillsammans med staden, som
förutsattes Komme att utses genom
dess delegerade föra frågan mot
sin lösning.

{att} anhålla hos Konungens {Be}
Befallningshafvande i länet om för-
ordnande af en särskild ordförande
i samma Kommité; och.

{att} hemställa till stadsfullmäktige
i Eskilstuna att jämväl utse lika
antal Komiterade för motsvarande
ändamål.

§4.
Att jemte ordföranden justera detta
protokoll utsågos Herrar J. E.
Olsson. Skiftinge och E. G. Jäder-
holm. Hagnesta.

§5.
Stämman förklarades afslutad.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/
ordf.

Justeradt
/E, G, Jäderholm/
/J. E. Olsson./

Uppläst i kloster kyrka Söndagen den 1 November 1903 af
/C. Sundström/

[MARG: Utdrag afsändt den 10/11 03 till K. B.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 27 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106210.

Personrelationer