Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 november 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 november 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid extra ko-
munalstämma med klo-
ster socken den 25 November 1901

§.1
Att justera detta protokoll valdes Herrar
J E Olsson Skiftinge och J Engström Tu-
nafors

§.2
Den af komunalnämden upprättade läng-
den öfver de personer innom Kloster Socken
som till följd af sjukdom eller fattigdom böra
befrias från erläggande af personella utskyl-
der, företedes, och blef utan ändring af stäm-
man godkänd

§.3
Stämman beslöt på derom gjord framstälning,
att den del af komunalstämman protokoll
af den 27 Oktober 1900, i hvilket bestämdes att
gårdsegarne vid Tunafors, skulle till komunen
öfverlemna belysningsmatrielen derstädes, då den
blifvit färdig, och afsynad, ej vidare borde gälla
utan med detta protokoll upphäfvas, och beslöts
att lyktstolpar lyktor och belysningsledning
skulle fortfarande blifva respektive gårds-
egares egendom.

§.4
Herr Aug Petterson Hannelund anhöll att vid
nästa komunalstämma måtte beslutas att en
hundskatt uppgående till högst 5 Kronor för
hvarge hund skule för nästkommande år
upptagas

Som ofvan
/C,A, Olsson/

Justeradt
/J E Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 8 December 1901 af
/Alexis Engdahl./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 november 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106179.

Personrelationer