Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
25 Oktober 1890.

§1.
Följande af Kommunalnämnden upprättade
och föreslagna Utgift och Inkomststat för
kommunen för nästkommande år blef
af stämman besluten.

{A Utgifter}
Till fattigvården - 3000 k:r
Räntor och amoteringar
Jernvägslånet - 886-84
Galléenska fonden - 81-16 - 968-
Aflöningar
Till fjerdingsmannen - 150-
Till Brandrotemästaren - 30-
Till Uppbördsman till presterskapet - 75-
Till Sekreteraren - 100-
Till Presterskapet Jura Stolae - 75- - 430-
Till Annonsering - 50-
Skifmaterialier och porto - 25-
Oförutsedda behof - 127-
Kronor 4600

{B Inkomster} Som ej behöfva uttaxseras
Behållning från 1890 - 1500 k:r
Af Klosterström - 1017-
Bränvinsmedel - 200-

{Uttaxsering} af 17550 fyrkar a 12 öre 2106-
Beräknad afkortning 223- - 1883-
Kronor 4600.

§2.
Som infordrad förklaring öfver Eskilstuna Stads-
fullmäktiges hos Konungen i underdånighet anförda
besvär öfver Kongl. Maj:ts och Rikets Kammar
Rätts utslag rörande Eskilstuna Stads Wattenled-
ningshus m.m. taxsering i Kloster Socken be-
slöt stämman yrka att besvären måtte
lemnas utan afseende, och godkändes en af
ordföranden uppläst skrift till förklaring i
målet.

§3
Hos Stämman hade Friherre Leijonhufvud väckt
följande förslag;

Då det kan vara af intresse för hvarje ledamot
i en kommun, att få närmare kännedom om
kommunens Räkenskaper och förvaltning, hvilket
är lätt för de utsedda revisorerna, men ej för
de öfriga ledamöterna, Som blott få taga del af
desamma, vid samma kommunalstämma der
decharge skall lemnas, genom uppläsande af de sär-
skilda Summorna - så får jag härmed fram-
ställa till kommunalstämman, det förslag, att
sedan Revisorerna återlemnat de Reviderade Räken-
skaperna och nämnden förklarat sig öfver möj-
ligen gjorda anmärkningar, de aflemnas så tidigt
till stämmans ordförande, att han kan utfärda
kungörelse i likhet med hvad 65§ om kommu-
nalstyrelse på landet af den 21 Mars 1862 bestämmer,
rörande debeterings- och uppbördslängdernas gransk-
ning - Samt att detta beslut må fortfara
till annat beslut fattas af kommunalstämman;
efter diskussition blef denna framställning
af stämman afslagen.

§4
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
C Carlsson och O Andersson i Röksta

Som ofvan
/J, E, Olsson./

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 2 November 1890
af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 25 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106180.

Personrelationer