Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 december 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 16 Dec 1893.

§ 1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar C.
Carlsson Skensta och C. E Eriksson Svista

§ 2.
Stämman beslöt i enlighet med Kommunalnäm-
dens förslag att en ny sjukstuga skulle upp-
föras på dertill lämplig plats vid fattiggår-
den; och uppdrogs till Kommunalnämden att
gå i befattning med uppbyggandet af densam-
ma

§ 3.
Till Kostnaden för en ny sjukstugas uppförande
vid fattiggården, samt anskaffande af nödig
utredning dertill beslöt stämman i enlighet
med Kommunalnämdens förslag att om så
erfordrades ett lån på högst tvåtusen
/2000/ Kronor skulle upptagas, samt att det
samma skulle uppföras i utgiftsstaten näst-
kommande höst, att i sin helhet inbeta-
las, samt utdebiteras och uppbäras vid
kommunala uppbörderna 1895, samt inlösas
då sista uppbörden blifvit hållen nyssnäm-
de år ; och uppdrog stämman åt Kommu-
nalnämden att ega rätt att upptaga lånet,
samt på Kommunens vägnar underskrifva
lånehandlingen

§ 4.
Til fjerdingsman för Kommunen från nästkom-
mande års början valdes gårdsegaren G. W.
Eriksson Stjernholm, Tunafors.

§ 5
§ 5
Beslöts att fjerdingsmans lön för nästkomman-
de år skall utgå med Etthundrafemtio 150 Kro-
nor.

§ 6.
Fråga väcktes att reglementet för fattiggården
skulle införas i stämmans protokoll och blef
beslutat att detta ärende skulle företagas till
behandling vid nästa stämma

som ofvan
/Aug Olsson/

Justeradt
/C, E, Carlsson/
/C, E, Eriksson./

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 24 December 1893
af /A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106089.

Personrelationer