Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 december 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 december 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt i ordinarie
Kommunalstämma med Klosters
Socken i Sockenstugan den 16.
December 1870.

{§.1.}
Till Ledamöter i KommunalNämnden, {med}
{tjenstgöringsskyldighet till 1874 års utgång},
invaldes:

Herr L.P. Åkerman;
Herr friherre A. Leijonhufvud, som för sitt
återinträde i Nämnden stadgade det
vilkor att ej blifva vald till Ord-
förande i Nämnden under dessa 4 år;
Herr Carl Olsson i Glömsta;
Herr Jonas Larsson i Slagsta;
Herr Olof Olsson på Skiftinge;
Herr A.F. Kohlström på Gredby.

{§.2.}
Till Suppleanter i Kommunal Nämnden
invaldes:

a.){med tjenstgöringstid till 1874 års utgång.}
Olof Larsson i Slagsta
Lars Erik Olsson i Ånsöga
Lars Larsson i Grönsta;

b.){med tjenstgöringstid till 1872 års utgång:}
Jan Jonas Jonsson i Qvinnersta.

{§.2.}
Till Ordförande i Kommunalstämman
och i Kommunal
Nämnden, valdes Herr L.P. Åkerman, och
till vice Ordförande Herr A.F. Kohlström,
till 1874 års utgång.

{§.3.}
Af Direktionsledamöterne för Socknens
Barnhem, utlottades fru Olsson på Skiftinge
och Herr G. Zimmerman, hvarefter dessa
återvaldes med tjenstgöringstid till 1873 års
utgång.

{§.4.}
Följande tjenstemän tillsattes att tjenstgöra inom
Kommunen år 1871.

1:o Sexmän: Kungsladugårds rote: Arrendatorn af upsalahalsen
Henrik Carlsson.
Hugelsta rote: Egaren till Grönsta N:o 3, h:r A. Norrman
Hagnesta rote: Egaren till Gredby N:o 1, h:r A.F. Kohlström
Ärsta rote: And. Andersson d.y. i Ärsta N:o 2.
Ärna rote: Muraren And. Hedin i Ärna N:o 1.

2:o {fattigföreståndare:}Jonas Larsson i Slagsta.

3:o Plogmästare:
1:sta ploglaget: Kungsladugårdens föreståndare.
2:dra ploglaget, 1:sta Afdelningen: Egaren till Hugelsta N:o 2.
2:dra afdelningen: Lars Larsson i Grönsta N:o 1.
3:dje ploglaget,1:sta afdeln: Egaren till Bahlsta N:o 2.
2:dra afdeln: Olof Eriksson Ånsöga N:o 2.
4:de ploglaget, innehafvande af Komministerbostället.
5:te och 6:te ploglaget Arrendatorn Erik Eriksson i Gärdtre.
7:de ploglaget: Arrendatorn af upsalahalsen.
8:de ploglaget: Anders Andersson d.y i Ärna N:o 2.
9:de ploglaget: Egaren till Djursta och Sahl genom
diponenten G.Zimmerman
10:de ploglaget: Egaren till Tunafors för Stadsjord.

4:o {Revisorer å de Kommunala räkenskaperna.}
Herr Per Olsson å Gärdtre och
Herr Alfred Norrman å Grönsta.

5:o {Gode män vid landtmäteri förrättningar:}
Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta
och hemmanseg. Gustaf Olsson i Eckersta.

6:o {Gode män för tillsyn å förmynderskap:}
Herr L.P. Åkerman
Herr A.F. Kohlström

7:o {Ombud vid markegångssättningen:}
Carl Olsson i Glömsta

8:o {BrandstodsNämnd:}
Ordförande: fjerdingsmannen Johan Erik Olsson å Gårdskäl
Ledamöter: Gustaf Olsson i Eckersta
Lars Erik Olsson i Ånsöga
Nils Jacob Jansson i Ärna.

Ordförande Suppleant: Carl Carlsson i Röksta.
Olof Eriksson i Ånsöga
Olof Olsson å Skiftinge

Brandrotemästare: Sexmännen i hvar sina rotar
och dessutom:
för Kungsladugårdens rote: Egaren till Snopptorp
för Hugelsta rote: Herr S.M. Bruce för Grönsta N:o 2.
för Hagnesta rote: Egaren till Qvinnesta N:o 2.
för Ärsta rote: Nils Fredrik Nilsson i Ärsta N:o 1.
för Ärna rote: Anders Persson i Ärna.

9:o {Bevillnings Beredningen för år 1871.}
Ledamot: Carl Olsson å Glömsta och
herr L.P. Åkerman samt
till Suppleant: Olof Eriksson i Ånsöga.

{§.5.}
Komiterade för Barnhemsbyggnaden aflemnade
följande Säkerhetshandlingar, utgifva af
Herr Olof Olsson på Skiftinge, neml.
1:o försäkran om betalning nyårstiden hvarje
år af sex procent ränta på 5000 rd rmt,[Riksdaler Riksmynt]
intecknad den 14 December 1870 uti Krono-
skattehemmanet Gårdskäl N:o 1, 3/4 förmed
ladt mantal;
2:o Försäkran om betalning nyårstiden hvarje
år af sex procent ränta på 5000 rd rmt,
intecknad den. 14 December 1870 uti Kronoskatte-
hemmanet Skiftinge, 1/2 förm. mantal.
3:o Upplåtelsehandling på plats till Barnhem-
met å Gårdskäl N:o 1, 120 fot i längd utmed
sockenvägen, enahanda längd å motsatta södra
sidan 234 fot i längd mot Röksta hemmans
rågång och lika längd uti motsatta östra lång-
sida, hvilken handling den 14 December 1870
intecknats i hemmanet Gårdskäl.
Det beslöts att dessa hndlingar skulle
förvaras der församlingens Galléenska
säkerhetshandlingar finnas.

{§.6.}
Det uppdrogs åt Ordföranden och vice
Ordföranden att uppgöra en tourlista
för sockens tjenstebefattningar, att tjena
till efterrättelse vid nästföljande
val.

{§.7.}
Till förvaring af socknens handlingar hos
Ordföranden skulle denne ega att på
socknens bekostnad anskaffa ett passande
skåp.

Samma dag uppläst och justeradt:
/L;P; Åkerman/
/Ax,K:son Leijonhufvud/
/Lars Olsson/

Uppläst i Eskilstuna kyrka Söndagen
d. 11 Dec. 1870
af
/Joh. Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 16 december 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106088.

Personrelationer