Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 november 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 november 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
KommunalStämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
12 November 1884.

§1.
Det af Kommunal Nämnden upprättade
förslaget till utgifts- och inkomsstat
för nästkommande år upplästes och god-
kändes, i anledning hvaraf Stämman beslutat
en uttaxering af tillsammans 58 öre per
fyrk och 50 öre för mantalsskrifven man
samt 25 öre för quinna och tillhopa uttax-
eras 9332:09 Kronor

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/
/J, E, Olsson,/
/C, O, Olsson/

§2
Till ombud att närvara vid blifvande mantalsskrif
ning med Kloster Socken för nästkommande år
utsågs Herr Patron L. P. Åkerman som jemväl
har att lemna uppgift om personer som till
följd af sjukdom, fattigdom eller andra orsa
ker böra befrias från erläggande af personella
utskylder.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L; P; Åkerman/
/J, E, Olsson,/
/C. O. Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 12 november 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106038.

Personrelationer