Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster socken
i sockenstugan den 11 April 1903.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Gottfried Alexandersson Klippan och verkmästar
E Danielsson. Tunafors.

§2.
Föredrogs källarmäst Eugén Barnebé hos
Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om rätt till utskänkning vid
sommarluststället Djurgården från och
med tiden 1 maj - 30 September inneva-
rande år, söckendagar från kl. 9 f.m. 11 e.m.
sön o helgdagar från kl 1 - till kl.5 och
6 - till 11 e.m. derstädes få utskänka
vin, malt och. spiritiösa drycker. Kommu-
nal nämden hade vid sammanträde denna.
dag röstat för bifall till ansökningen
i hvad det anginge servering i Utvärds-
huset samt inom inhägnaden deromkring.
men ville för sin del helt och hållet
förbjuda den Ölservering som bruka.
försiggå i stånd utomkring den
inhägnade platsen vid Utvärdshuset.
Efter en stunds diskussion. hvarunder
dels yrkades, afslag, dels bifall,
och dels bifall till Nämndens förslag.
afgåfvos vid derefter verkställd
omröstning 3309. röster för afslag och
6580 röster för bifall till nämndens
förslag.

§3.
Föredrogs Fastighets A. Bolaget Stens-
borgs Till Kommunalnämden ställda
ansökan om rätt att å tomt N:o 12.
Stenborg under byggnad varande
huset i hvilket en Zuterräng lägen-
het inredes särdeles lämplig för idkande
af, Cafe´eller s.k. nykterhetsvärdshus-
rörelse få för blifvande hyresgästs räk-
ning, för hvilkens räkning bolaget
ikläder sig garanti, bedrifva ser-
vering af vanliga läskedrycker, mat
samt maltdrycker, inbegripet Öl
Porter äfvensom möjligen Vin, stäm-
man beslöt att i likhet med Kommunal-
nämden, afslå ansökningen i hvad
den afsåge, servering af maltdrycker

§3.
Fabriksarb. Frans Oskar. Carlsson. Olivihäll
väckte förslag om att en breflåda måtte
af Kommunen bekostas vid Tunafors
äfvenså ersättning af Kommunen till en
brefbärare som bar posten till Tunafors
Ärendet skulle förekomma. vid en
blifvande Kommunalstämma.

Som Ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Eric,J Danielsson/
/Gottf Alexandersson/

Uppläst i klosters kyrka söndagen den 12 April 1903 af
/E Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 april 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106020.

Personrelationer