Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 februari 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 februari 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Kloster Socken i Sockenstugan
den 11 Februari 1883.

§ 1.
Kommunens röstberättigade medlemmar hade till denna dag
blifvit kallade för att höras i anledning af en från komi-
terade för åstadkommande af en jernvägslinie Eskilstuna -
- Strengnäs - Södertelje inkommen skrifvelse af den
18 sistlidne januari med begäran om utlysande af
Kommunalstämma för utrönande, huruvida Kommunen
vore villig bidraga till ifrågavarande jernvägs åstad-
kommande med ett af komiterade äskadt belopp af
500 Kronor för expropriations- m. fl. kostnader.

I ofvanberörda skrifvelse hade anhållits om Stäm-
mans utlysande redan före den 28 sistlidne janu-
ari, hvilket dock ej medhunnits, likasom ock den
något positivt framstälda "uppmaningen" om utly-
sande af enskildt sammanträde för frågans behand-
ling ej heller blifvit följd. Deremot blefvo komite-
rades i skrifvelse till ledning och upplysning väl-
villigt gifna förskrifter nu så mycket nog-
grannare följda, men oaktadt propositionen
om huruvida stämman ville bevilja det äskade
beloppet, {ordagrannt}framstäldes enligt Komiterades
förslag, blef densamma dock med enhälligt
nej besvarad, i följd hvaraf jemväl komite-
rades öfriga i skrifvelsen gjorda och för
nybörjaren i Kommunala värf afsedda med-
delanden här, ej komma till sin fulla rätt
utan måste anses förspilda.

§ 2
Herrar J. E. Olsson i Gårdskäl och
Carl Carlsson i Röksta utsågos att justera
detta protokoll.

Som ofvan.
/L; P; Åkerman/

Justeradt
den 23 Februari 1883
/J. E. Olsson./
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 11 februari 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106021.

Personrelationer