Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 oktober 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 oktober 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster sockens
sammanträde i sockenstu-
gan den 9 Oktober 1897.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar
ledamöter J.Engström, C.Aug.Olsson. E.Hagberg.
C.Zakrisson, Axel Andersson, Edv. Olsson, P.E.
Pettersson. A.Ahlborg Samt i st för G.W.Eriksson.
suppleant C.F.Lindkvist

§1.
Uppläses följande förslag till Utgifts och In-
komster för kommunen för nästkommande
år.

{Utgifter.}
Räntor och amoteringar.
till jernvägslånet 926.00.
till Folkskollärarnes Pensionsinrättn. 1563.08.
E.Eriksson Ånsöga inteckning. {500.00.} 2989.08.

{Aflöningar}
till fjerdingsman 300.00.
till brandrotmästare 30.00.
till uppbördsman till presterskapet 75.00.
till sekreteraren. 200.00.
till porto och Skrifmaterialer. 25.00.
till presterskapets Jura Stolé 75.00.
till annonsering 100.00.
till löner till tjenstfolket Samt kost 900.00.
till legodagsverken. 75.00.
till utskylder. 270.00.
till underhållskostnad å inventarier. 200.00.
till underhåll af 48 hjon. à 38 öre pr.dag 6480.00.
till understödstagare utom fattiggården 1200.00.
till hospitalsafgift 730.00.
till 50 famn. ved. à 8 Kr. 400.00.
till oförutsedda behof. 337.53. 11397.50
Kronor 14386 61.

{Inkomster.}
af Klosterström 1017.25.
af fattiggården 3200 00
af ränta å jernvägsmedlen 17126,89 4% 685.00
af bränvinsmedel 450.00.
af 24418 fyrk à 37 öre p fyrk 9034.36
Kronor. 14386.61.

Förslaget godkändes i öfrigt utom hvad
beträffade sekreterarearvodet, så uppstod
derom en stunds diskussion hvarunder uttala-
des att som arbetet för sekreteraren betyd-
ligt ökats borde arvodet ökas och gjordes
derom yrkanden, dels att det borde ökas till
400 kronor, till 300 kronor och att det skulle
bibehållas vid 200 kronor., Sedan på dessa
yrkanden framställts proposition förkla-
rades det sista yrkandet på 200 kronor
vara med öfvervägande "Ja."besvaradt,
mot detta beslut reserverade sig fabrikör
Joh. Engström, som ansåg att arvodet
skulle ökats till 400 Kronor.

§2.
Genomgicks mantalslängden för förslags
uppgörande på de personer,som på
grund af fattigdom eller sjuklighet bö-
ra befrias från mantalspenningars
erläggande för år 1898.

§3.
A.G.Carlsson. Björkviken Tunafors hade
begärt att få låna sexhundrafemtio (650)
Kronor mot 1:sta inteckning i före-
nämde lägenhet,hvilken var taxerad
till 2,200 Kronor,nämden beslöt att han
skulle få lånet mot 5% ränta, han begärde
få lånet den 28 inst. November,och
uppdrogs åt ordföranden att då ut
lemna detsamma om Carlsson före-
tedde nödiga säkerhetshandlingar.

§4.
Föredrogs Klosters Sjuk och begrafnings
kassas medlemmars skrifvelse hvari de
gjorde ansökan om ett penningebidrag
för kassans räkning, nämden afslog den
gjorda begäran, emedan den ansåg det
sjukbidrag , som reglementet föreskrifver
att erläggas hvarje månad af ledamot
i kassan vara alldeles för låg,så
det vore nu ej till någon nämnvärd
nytta att förorda beviljande af medel
dertill;ty med denna afgift pr. månad
vore omöjligt att kassan kunde ega
bestånd; utan skulle afgiften då få
lof att vara minst dubbelt så stor.

§5.
Maria Olsson från Wintertorp begärde
hjelp till hyra, nämden afslog den gjor-
da begäran emedan hon har så gamla
barn, hvilka författningsenligt äro skyldi-
ga att draga försorg om henne.

§6.
Föredrogs en skrifvelse från Barnhemssty-
relsen, hvari begäran gjordes att de vid
barnhemmet varande barnen tre gossar
och en flicka måtte få intagas på fattig-
gården,med anledning deraf att bosta-
den vid barnhemmet enligt Byggmästare
J.W.Kajerdt och F.A.Hjorts utlåtande
vore i så bristfälligt skick att det
kunde vara fara att längre bebo det
samma,nämden beslöt att barnen skulle
få intagas på fattiggården, men skulle
från barnhemskassan till Kommunalkas-
san betalas efter 37 öre om dagen för hvarje,
från intagningsdagen.

§7.
Från barnhemsstyrelsen hade till Kommunal-
nämden denna dag öfverlemnadts en till
Kommunalstämman ställd skrifvelse,hvari
gjordes hemställan om medels anslående
till iordningsställande af boninshuset
vid sockens barnhem, samt bifogades
derhjemte ett af Herrar J,W,Kajerdt och
F.A.Hjort afgifvet utlåtande och kost-
nadsförslag, hvaröfver barnhemsstyrelsen
begärde Kommunalnämdens utlåtande
till Kommunalstämman, efter tagen
del af Kostnadsförslaget syntes att
reparationerna komme att uppgå till
2790 Kronor , nämden inskränkte sig nu
att blott göra det utlåtandet öfver frågan
att den ansåge icke några medel skulle
anslås dertill af Kommunen; utan då
socken nu har fattiggård kunde barn-
hemmet istället öfverflyttas dit,då
det alltid komme att blifva förenligt
med mindre kostnader för kommunen
om barnhemmet sammanslages med fattig-
gården,än som nu är begärt att få
medel till iståndsättande af barnhemmet.

§8.
Föredrogs en från provinsialläkaren Doktor
W.Mossberg ställd skrifvelse,hvari han
omnämde att fall af skarlakansfeber
utbrutit vid några ställen vid Tunafors
Samt att åtgärder blifvit vidtagna med
desinfisering af bostäderna der de sjuka
befunnes;men hemställde han att
om några vidare åtgärder angående
desinfisering behöfde vidtagas detta
borde utföras af Eskilstuna stads Helso-
vårdsnämds tillsyningsman G.Carlsson
som vore beredvillig att mot visst
arvode vid behof åtaga sig detta.
med anledning deraf beslöt nämden,
för att vara fri allt ansvar för åtgärders
vidtagande vid sjukdomsfall,uppdraga åt
Herrar Joh.Engström och C.F.Lindkvist
att till billigaste vilkor uppgöra med
förenämde Carlsson att åtaga sig detta.

§9.
Som ledamoten Wikt Andersson från Samman-
trädet uteblifvet utan att suppleant tillstä-
des kommit fälldes han att till Kommunens
kassa böta {Två} 2Kronor.

§10.
Att justera detta protokoll valdes
Herrar A.Ahlborg. Glömsta och C.Aug,
Olsson Hugelsta.

Som ofvan.
/Aug.Olsson/

Justeradt:
/C.A.Olsson/
/A.Ahlborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 oktober 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105994.

Personrelationer