Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 september 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 september 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 9 Sept. 1893.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter Anders Larsson. O. Eriks-
son, J. J. Jonsson, Anders Eriksson, E. G. Engström,
P. Larsson, Nils Jansson, O. Andersson,
G. Andersson, samt i st. för Aug. Eriksson Svista
suppleanten Carl Eriksson i Svista.

§1.
Kommunalstämman hade genom beslut af den 29
Oktober förra året öfverlemnat till kommunal-
nämden att ombestyra att nuvarande
fattighuset intilldess försäljning af tomten
kunde ske, måtte uthyras, samt att nöd-
vändiga mindre reparationer äfven derstädes
måtte verkställas, med anledning deraf då
ingen försäljning ännu skett, utsågs Herrar
P. Larsson Årby och G. Andersson Måsta.
att låta verkställa de i rummen invändigt
nödvändigaste reparationerna, och skulle
desamma vara verkställda till den tid, att
rummen kunde uthyras den 1 Januari 1894.
Kostnaden, skulle tagas ur kommunal-
kassan.

§2
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
C. Eriksson Svista och Anders Larsson Grönsta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Anders Larsson/
/Carl Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 september 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105995.

Personrelationer