Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 november 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 november 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster. socken
sammanträde i sockenstugan den
9 November. 1901.

Närvarande undertecknad ordf. Samt ledamö-
terna Joh. Engström. A. Sahlin, J. Hulterström
A. Pettersson. Aug. Holmgren, C. Zakrisson,
Edv. Olsson. A. Ahlborg.

§1.
Föredrogs Arboga stads fattigvårdssty-
relses hos Konungens Befallningshaf
vande gjorda ansökan om åläggande
för Kloster att ersätta dem lemnadt
understöd af 7 Kronor. till gjutaren Carl
Joh. Johansson, hvilken under 7 dagar
varit intagen på deras fattiggård, nämden
beslöt bestrida krafvet emedan läkarebe-
tyget icke styrkte att understödet utgått
enl. 1 § fattigvårdsförordningen, samt ej
heller vore styrkt att han icke sjelf
egde medel att bekosta skälig
vård å fattiggården.

§2.
nämden valde Ordf. samt A. Sahlin
och A. Ahlborg. att å nämdens vägnar
uppgöra förteckning å de personer
hvilka på grund af fattigdom eller
sjukdom böra befrias från mantals
penningars utgörande för år 1902.

§3.
Ordf. meddelade att förre drängen Erik
Larson blifvit intagen på fattiggården
personen är född 1830, egde här hem-
ortsrätt emedan han hade tjenst vid
Hagnesta då han fyllde 60 år, han
medförde en sparbanksbok, som visade
att i R. H. Sparb. funnes innestående
88 Kr. 71 öre, nämden godkände hans intagande.

§4.
Kommunalnämden beslöt att då Smittosam-
ma sjukdomar utbryter inom Kommunen
och den sjuke måste intagas på sta-
dens eller Fors Epidemisjukhus Kost-
naden för deras vård derstädes skall
i första hand betalas af Kommunen,
likaså för desinficering af bostaden,
äfven skulle Kommunen betala
kostnaden för medecin och läkare
i de fall då utrymme ej fanns på
sjukhuset; utan den sjuke måste vår-
das i hemmet; men skulle Kommunen
hos dem der tillgång funnes sederme-
ra uttaga hvad som utgifvits.

§5.
Enkan Emma Augusta Fredriksson bosatt å
Odenssalagärdet begärde ett understöd af
Fem (5) kronor i mån. nämden bevil-
jade detta från den 1 sistl. November.

§6.
Som ledamoten Axel Andersson från
sammanträdet uteblifvit utan att supple-
ant tillstädeskommit fälldes han att
till kommunens Kassa böta Två kronor.

§.7.
Att justera detta protokoll valdes
J. Hulterström och A. Sahlin.

Som ofvan.
/Aug, Olsson,/

Justerat
/A, Sahlin/
/John Hulterström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 november 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105993.

Personrelationer