Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 november 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 november 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken samman-
träde i sockenstugan den 9 Novem-
ber 1895.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar leda-
möter, Joh Engström, P. Larsson, G. W. Eriksson,
Axel. Andersson, And. Eriksson, Aug. Eriksson, Wiktor
Andersson, P. G. Andersson, P. E. Pettersson och Anders
Larsson.

§1.
{Sjutton} (17) kronor och 50 öre utgörande lasarettskost-
nad för Joh Jansson från Helgesta beslöts skulle
skulle få utgå ur lasarettskassan och om der
ej funnes några medel, skulle det få utgå ur
kommunalkassan.

§2.
f. d. drängen Joh Jansson från Helgesta anhöll att
få blifva intagen på fattiggården, emedan han
ej kunde reda sig på egen hand, och ej heller
hade anhöriga, som kunde draga försorg
om honom, han upplyste sig hafva hört att
förre egaren till Helgesta skulle föreskrifvit att
hans gamla tjenare, som då fanns vid försälj-
ningen af egendomen icke af nuvarande egaren
skulle få bortköras, nämden beslöt med an-
ledning deraf att ordföranden skulle hos f d.
Riksdagsmannen A. P. Andersson i Stockholm
göra sig underrättad hur dermed förhöll sig,
i öfrigt skulle ordföranden få behandla
saken efter eget godtfinnande

§3.
Till Fredrika Andersson från Haga beviljades
½ famn ved från fattiggården.

§4.
Anders Perssons enka beviljades Tre (3) Kronor
till lintyg och lakarn.

§5.
Tre (3) kronor, som voro utbetalta till Hustru
Falk vid Rosenhäll (B) godkändes.

§6.
Ida Kristina Larsson skrifven vid Ånsöga före-
trädde och begärde understöd för sig och sitt
18 mån gamla barn, på grund af Extr. prov. läka-
rens Rickard A. von Post denna dag utfärdade
betyg att hennes arbetsförmåga för tillfället
vore så nedsatt att hon tillsvidare vore
oförmögen att försörja sig och barnet bevil-
jades hon ett tillfälligt understöd af Tio (10)
kronor samt till medecin 45 öre, men som hon antagligen egde
hemortsrätt i Wallby kommun, skulle denna
församling lagsökas för denna kostnad, samt
allt det som vidare kunde komma att här
behöfva utgifvas enl. 1 § gällande fattigvårdsför-
ordning

§7.
f. d. statdrängen Adolf Fredrik Fredriksson företräd-
de och begärde understöd emedan han genom
sjukdom vore oförmögen att försörja sig och
sin familj, han upplyste sig nu vara bosatt
vid Djurgården i Klosters församl. på grund.
af förevisadt läkarebetyg att han lider af
obotligt, kroniskt njurlidande och var oför
mögen att genom arbete försörja sig och sin
familj beviljades han i understöd Tio (10)
kronor, men skulle Kjula kommun der
han egde hemortsrätt, lagsökas icke alle-
nast för hvad som nu utgifvets, utan jem-
väl för allt det som vidare kan komma
att här behöfva utgifvas för ifrågavarande
familj enl 1 § fattigvårdsförordningen.

§8.
Genomgicks mantalslängden för förslags uppgö-
rande på de personer, som böra befrias
från erläggande af mantalspengar för år 1896.

§9
Att justera detta protokoll utsågos Herrar.
Anders Eriksson Qvinnersta och Anders Larsson
Grönsta.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Tillägg §10.
Upplästes Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande gjorda an-
sökan om åläggande för Kloster församl att
ersätta dem för enkan Gustafva Hülphers utgif-
vet understöd af 15 kronor för 1:sta kvartalets
hyra samt för medecin 1 krona 36 öre, samt
det som vidare kunde komma att för henne
behöfva utgifvas enl. 1 § fattigvårdsförordningen
nämden beslöt att hvad Eskilstuna fattigvårds-
styrelse nu utgifvet skulle återbetalas, men
skulle enkan genom ordföranden underrättas,
om hon ej kunde reda sig utan hjelp från
andra Kommuner, hon då komme att inta-
gas på fattiggården.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Anders Eriksson/
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 november 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105992.

Personrelationer