Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 juni 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 juni 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Kom-
munalnämndens i Klos-
ters socken sammanträde
i Sockenstugan den
9 Juni 1906.

Närvarande undertecknad ordf. samt ledamö-
terna Aug. Pettersson, Herm. Vännerdahl, Aug.
Karlsson, Alb. Jansson, Axel Andersson, C. A.
Olsson, Hugelsta, Arv. Olsson, Slagsta, Hilmer
Engström, A, Neuman och C. G. Sundkvist.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes
C. A. Olsson, Hugelsta och Axel Andersson.

§2.
Karl Joh. Höglund från Vallhalla, hvilken
har 8 barn, företrädde och anhöll om hjälp till
3 par skodon åt sina barn som gå i skolan.
På den grund, att Karlsson äger gården samt
att det ej kunde anses nödvändigt, att under den
varma årstiden bidraga med hjälp till skodon,
beslöt Nämnden att afslå hans begäran.

§3.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
i Södermanlands läns utslag hvari Kloster
blifvit ålaggda att ersätta Eskilstuna stad
lämnadt understöd till arbetaren August
Emil Erikssons hustru Anna Teresia Amalia
Eriksson och makarnes minderåriga barn,
och beslöt Nämnden att däröfver ej anföra besvär.

§4.
Som det blifvit kändt, att Eskilstuna fattig-
vård fortfarande lämnade ofvannämnde Amalia
Eriksson understöd, beslöt Nämnden att
t. v. tilldela henne ett understöd af 10 kr. i mån.
fr. o. m. 1 inst. Juli. Det uppdrogs åt Herm.
Vännerdahl att meddela henne beslutet, och
på samma gång förbjuda henne att emottaga
fattigunderstöd från Eskilstuna stad.

§5.
Smidesarbetaren Aug. Herman Svenssons
hustru Betty Brita, född den 1/10 1874, från
Stenslund i Kloster företrädde och anhöll om
understöd för sig, sin man, hvilken är född den
12/7 1869, och 2 minderåriga barn. Enligt före-
tedt läkarebetyg, voro såväl mannen som
hustrun sjuka och oförmögna till allt arbete,
och som det vid Sammanträdet blef upplyst,
att de saknade egna medel till sitt och barnens
uppehälle, och ej häller anhöriga fans som
kunde lämna dem hjälp, beslöt Nämnden, att
tilldela familjen Svensson ett understöd af
15 kr. och skulle Fors socken, där de synas äga
hemortsrätt, eller möjligen annan kommun, sö-
kas, icke allenast för nu lämnadt understöd,
utan för allt som framdeles kan tilldelas dem
enligt 1 § fattigvårdsförordningen, till dess för-
sörjningsskyldigheten af vederbörande kommun
öfvertages eller behof af understöd eljes upphör.

§6.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes
utslag hvarigenom Kloster ålagts att ersätta
Kung Karls socken, lämnadt understöd till
arbetaren Anders Gustaf Jonssons minderåri-
ga dotter Hulda Maria. Det beslöts, att ej an-
föra besvär öfver utslaget, men fick Sund-
kvist i uppdrag,att hos flickans fosterföräldrar,
hvilka äro torpare vid Kungsörs Kungsladu-
gård och i öfrigt släkt med barnet, göra för-
frågan huruvida de voro villiga, att fortfaran-
de fostra barnet utan ersättning från kommun,
ty i annat fall skulle hon genast hämtas
till Bahlsta fattiggård.

§7.
Räkning från Fru Sundberg å förlossnings-
kostnad för målaren J. Franzéns hustru
25 kr. och för f. maskinisten Karlssons
hustru å 5 kr. blef af Nämnden godkänd till
betalning, och upplystes det, att utsikter till med-
lens återgäldande ej förelåg.

§8.
Räkning å 10 kr. från Fältskär Källén för behand-
ling af afskurit finger på Emma Fredrikssons
vid Hagnesta son Karl blef af Nämnden godkänd.

§9.
Södermanlands allmänna nykterhetskommité
hade hos Nämnden gjort anhållan om ett an-
slag af 100 kr. till ett ungdomsmöte vid Djur-
gården inst. midsommar. Herr Aug. Pettersson
i Hannelund ville ej yrka rent afslag å fram-
ställningen emedan syftemålet med deras till-
ställning vore god, men emedan kommunens
medel vore hårdt anlitade för andra behof ville
han ej tillstyrka högre belopp än 50 kr. Herr
Hilmer Engström och Olsson i Hugelsta
yrkade rent afslag. Vid voteringen voro 8 röster
för rent afslag och 1 röst för Herr Petterssons förslag.

§10.
Beslutades, att änkan Kristina Aspelins under-
stöd (10 kr. i mån.) för närvarande skulle indragas
emedan hennes barn vore stora och kunde bi-
draga till sin försörjning, samt att hon hade
manliga personer inneboende, som äfven kunde
bidraga till deras uppehälle.

§11.
Till nedan nämnda personer, boende utom
fattiggården, beviljades för nästa halfår, att
utbetalas till hvar och en för hvarje månad,
följande belopp:
Tunaberg änk. Kristina Andersson 3 kr.
Furuhäll änk. E. M. Lundberg 10 kr.
Lindesnäs änk. Albertina Andersson 10 kr.
Brunshult fosterb. Frida Hellström 8 kr.
Rödmossen änk. Kristina Olsson 8 kr.
Rödmossen dott. Mat. Kristina Andersson 6 kr.
förskott för Kjula
Sofieberg änk. Eriksson 12 kr.
Gustafsborg änk. Söderlund 6 kr.
Skogsängen änk. Maria Lovisa Andersson 10 kr.
Åkerfjällen B. Charlotta Pettersson (i kvartalet 15)kr.
Grindstugan son Olof Olsson 5 kr.
Helgesta änk. Lovisa Johansson 5 kr.
Solberga änk. Maria Vilhelmina Olsson 5 kr.
E.tuna fosterb. Beda Mat. Larsson 10 kr.
Olivehäll fosterb. Maria Eleon. Gustafsson 6 kr.
Nytorp änk. Karin Karlsson 8 kr.
Skogsdal änk. Maria Elfgren 10 kr.
E.tuna fosterb. Sofia Lundin 8 kr.
Nystugan fosterb. Eva Johansson 10 kr.
Oxelösund änk. Charlotta Pettersson 8 kr.
Hammarby fosterb. Anna Persson 7 kr.
Djursta fosterb. Evald Larsson 15 kr.
Duftorp änk. Anna Charl. Pettersson 5 kr.
Gredbytorp änk. Anna Sör 8 kr.
Hagstugan f. statdr: C. J. Andersson 15 kr.
Rosenhäll A. änk. Ida Lundgren 6 kr.
förskott för Helgesta s:n
Slagsta E. V. Soldin 7 kr.
Lindesnäs änk. Amanda Eriksson 15 kr.
Konstantinopel fosterb. Gunnar Larsson 10 kr.
Berga fosterb. Erik Harry Larsson 12 kr.
Vingsleör fosterb. Karl Gust. Larsson 12 kr.
Karlslund fosterb. Greta Skog 10 kr.
Axäng fosterb. Elsa Hult 10 kr.
E.tuna änk. Karolina Blomkvist 8 kr.
Djursta änk. Ulla Sal 5 kr.
Katrineberg Torp. K. E. Johansson 12 kr.
Augustenborg f. eldare K. F. Karlsson i kvartalet 25 kr.
Östermalm fosterb. Kurt Nilsson 12 kr. i m.
Vesteräng f. rätt. Nils Olsson 10 kr. i m.
Nyfors änk. Johanna Sofia Blom 8 kr. i m.
Lindtorp Per Gust. Svensson 5 kr. i m.
E.tuna hustru Anna Amalia Eriksson 10 kr. i m.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

/Axel. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 juni 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105986.

Personrelationer