Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 maj 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 maj 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämdens i Kloster socken
sammanträde. i sockenstugan den
9 Maj 1896.

Närvarande undertecknad ordförande, Samt
Herrar ledamöter Joh. Engström, A. Eriksson A.
Larsson, Axel Andersson, P. Larsson, G W. Eriksson,
P. J. Pettersson Aug. Eriksson, och i st. för Wikt
Andersson. suppleanten C. F. Zakrisson i Skensta.

§1.
Som ordinarie ledamoten P. G. Andersson i Måsta
afflyttat till annan församling, beslöts att supple-
anten C. F. Zakrisson, skulle tjenstgöra i hans
ställe till årets slut.

§2.
till begrafningshjelp för Charlotta Pettersson Häll-
stugan beviljades {Tio} (10) kronor, samt skulle
distriktsledamöterna i 2:dra distriktet upprätta för-
teckning på lösöreboet efter henne, samt låta
förälja detsamma och redovisa derför till kom-
munalkassan.

§3.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses an-
sökan om ersättning af 75 öre om dagen för
damashören Frans Oskar Falk, som var intagen
på fattigvårdsinrättningen derstädes, som hem-
ortsrätten icke ansågs vara härstädes, bestreds
krafvet.

§4.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelses
ansökan om dels ersättning för lemnadt under-
stöd den 2 sistl. April af Tio (10) kronor. till
förre soldaten Clas. Aug. Janssons Welins hustru
och barn, samt dessutom 8 kronor i mån.
räknadt från den 1:sta April, och för familjens
skolpligtige barn medgifvit middagsmat
å fattigvårdsinrättningen, hvilken
kostnad skulle ersättas efter räkning,
hustrun var enl. doktor Pallins intyg i följd af
sjukdom efter barnsbörd oförmögen till ar-
bete, krafvet bestreds, emedan det icke ansågs.
vore utgifvet enl. 1 § fattigvårdsförordningen
Welin vore enl 3 § nyssnämda förordning
skyldig att draga försorg om familjen
en skrifvelse till förklaring upplästes och
godkändes densamma.

§5.
Föredrogs Jäders fattigvårdsstyrelses anförda besvär
öfver Konungens Befallningshafvandes utslag
af den 2 sistl. Mars, hvarigenom Jäder
blifvit ålagda att ersätta det understöd, som
lemnats Elin Maria Roos. samt allt det, som
vidare kunde komma att utgifvas enl. 1 §
fattigvårdsförordningen, ordföranden uppläste
en till Kongl. Maj:ts och Rikets kammarrätt
ställd förklaring och godkändes densamma.

§6.
Inteckningen i Slagsta N:o 2 1/8 mtl. på 1500
kronor i Mat-polettkassan, begärde nuvarande
egaren Gustaf Fredriksson, att få räntan ned-
satt på till 4½% ränta, nämden beslöt
att räntan skulle nedsättas till 4½%
räknatdt från den 1 Augusti detta år

§7.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
Anders Eriksson Qvinnersta och Axel
Andersson Ånsöga.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/Axel. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 maj 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105987.

Personrelationer