Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 januari 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 januari 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
nämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 9. Januari 1897.

Närvarande undertecknad ordf. samt Herrar
ledamöter. Fabrikör Joh. Engström, Axel. Andersson
P. E. Pettersson. G. W. Eriksson. C. Aug. Olsson. E.
Hagberg. C. Zakrisson, A. Ahlborg
Edvard Olsson Glömsta samt i st. för W.
Andersson Ärsta suppleant Adolf Olsson. Eckersta.

§1.
Till ledamöter i fattigvårdsdistrikten valdes

1:sta distriktet Fabrikör Joh. Engström.
G. W. Eriksson.
2:dra distriktet A. Ahlborg.
C. Aug. Olsson.
Axel Andersson.
3:dje distriktet E. Hagberg.
4:de distriktet Wikt. Andersson.
5:te distriktet C. F. Zakrisson.
6:te distriktet P. E. Pettersson.
6:te distriktet Edv. Olsson.

§2.
Föredrogs Wallby. sockens fattigvårdsstyrelses
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster socken
att ersätta hafda begrafningsomkostnader
för sjelfspillningen And. Jansson från
Hagnesta ordföranden uppläste en skrifvel-
se till förklaring hvari krafvet bestreds
på den grund att mannen icke härstä-
des egde hemmortsrätt; utan var den antag-
ligen i Jäder, nämden godkände skrif-
velsen.

§3.
Till tillsyningsmän vid fattiggården för två
år valdes Herrar Axel Andersson Ånsöga
och A. Ahlborg. Grönsta. men skulle lottning.
för afgående emellan dessa verkställas vid
sista sammanträdet detta år.

§4.
Tiden för nämdens sammanträden bestäm-
des att under detta år hållas andra helgfria
Lördagen i hvarje mån. kl. half 11 f. m.

§5.
Delgafs Konungens Befallningshafvandes
utslag af den 4 Dec 1896. hvarigenom Kloster
socken blifvit ålagd. ersätta Eskilstuna
stad kostnaden för afvikne förre soldaten
C. A. Welins familj bestående af hustru och
fem minderåriga barn af hvilka tvän-
ne utackorderats för 8 kr. i mån och de
öfriga vårdats å Fattigvårdsinrättningen
mot en ersättning af 75 öre om dagen från
den 16 sistl. September, samt dessutom
lasarettskostnaden för hustru Welin
från den 10 i nämde månad, nämden
uppdrog åt ordföranden att om något
skäl kunde fås för att bestrida krafvet,
klagan öfver utslaget då skulle anföras
till kammarrätten.

§6.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
A. Ahlborg. Grönsta och C. Aug. Olsson. Hugelsta

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/C A. Olsson/
/A, Ahlborg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 januari 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105982.

Personrelationer