Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 januari 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 januari 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämndens i Kloster Socken
sammanträde i sockenstugan
den 9 Januari 1904.

Närvarande undertecknad ordf. Samt
ledamöterna. Aug. Pettersson, A. Sahlin,
C. Zakrisson, G. Sundkvist, Ax. Andersson,
H. Engström A. Ahlborg, Edv. Olsson,
C. A. Olsson. Aug. Carlsson. Ärsta.
var frånvarande med giltigt förfall,

§1.
Till kassaförvaltare för år 1904. valdes
Aug. Olsson. Qvinnersta.

§2.
till ledamöter i fattigvårdsdistrikten
valdes.

1 distriktet. H. Engström
A. Pettersson.
A. Sahlin.

2:dra distriktet. Ax. Andersson.
A. Ahlborg.
C. A. Olsson.

3:dje distriktet. C. F. Zakrisson
Aug. Carlsson.

4:de o 5:te. G. Sundkvist.
Edv. Olsson.

§3.
från. Wägstyrelsens ordf. hade förfrågan
gjorts om det kunde mot någon
skälig afgift få tagas sten till
Gredby. bro. nämnden beviljade
att det skulle få tagas på fattig-
gårdens mark.

§4.
från vägstyrelsens ordf. hade fram-
ställning gjorts om vägen kunde
få tagas förbi Bahlsta och
vidare fram till Röksta under
tiden som Gredby. Bro ombyggdes
nämden beviljade detta.

§5.
A. Ahlborg, som var i tur att afgå
som tillsyningsman återvaldes för
en tid af 2 år.

§6.
föredrogs Maria församl. fattigvårdsstyrelse
i Stockholm gjorda ansökan om
åläggande för Kloster att ersätta
1 kr. 50 öre om dagen från den 28
sistl. Nov. för Wilhelmina Strand
och hennes oä son, hon vistades
nu hos sin fader soldat Strand
vid Fyrby. i Öja s:n. har förut i
två år haft tjenst vid Skiftinge,
som hemortsrätten var härstädes,
godkändes krafvet.

§7.
A. Ahlborg. begärde för enkan Sofia
Persson från Grönsta att understödet
behöfde ökas för den skull att hon
numera vore utaf med förtjensten
af mjölkning i ladugården derstädes,
det beslöts att för bättre vård åt
hennes barn, som fingo fara
icke alltid så väl, hon jemte
sina barn skulle få intagas på
fattiggården.

§8.
Maria Wilhelmina Olsson. från Solberga.
företrädde och begärde att få sitt
understöd ökadt till Fem kronor i
mån. nämnden beviljade detta att
utgå från den 1:sta Februari.

§9.
Anmäldes att L. P. Olsson. Nytorp
låg mycket sjuk, ej hade någon
som vårdade Sig, det upplystes att
han vore med i två sjukkassor,
A Sahlin utsågs att höra efter huru
han hade det från sjukkassorna,
samt försöka att anskaffa någon
person som skötte om honom.

§10.
Att justera detta protokoll valdes
J. H. Engström, och A. Pettersson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justeras
/Aug Pettersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 januari 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105983.

Personrelationer