Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 januari 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 januari 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämdens i Kloster Socken
Sammanträde i Sockenstugan
den 9 januari 1892.

Närvarande undertecknad ordförande,Samt
Herrar ledamöter C.Carlsson,Anders Larsson
J,Jonsson.Anders Eriksson,O.Eriksson.
Nils Jansson,P.Larsson,E.G.Engström
P.Söderkvist,samt i st för O,Andersson
Röksta Suppleanten C.Fröman Helgesta

§1.
Föredrogs Kjula sockens kommunalnämd
hos Konungens Befallningshafvande
gjorda yrkande att Kloster socken
måtte åläggas ersätta nämde kommun
ett till lumpsamlaren C.A.Eriksson
lemnadt understöd af fem kronor,samt
framtida underhållet för Eriksson med
familj tills de af Kloster Socken
öfvertages,ersättningsanspråken bestredes
på den grund att det icke ansågs va-
ra styrkt att understödet utgått en-
ligt 1§ gällande fattigvårdsstadga,per-
sonerna i fråga voro,mannen 38 år
och hustrun 42 år;och icke sjukliga
hvarföre det ansågs att de vore i sina
bästa arbetsår;och borde derför icke
ännu läggas någon Kommun till last,
ordföranden uppläste en skrifvelse till
förklaring;och antogs densamma af
nämden.

§2.
Upplästes Konungens Befallningshaf-
vandes utslag i målet emellan Ham-
marby socken och Kloster;och
beslöts att icke deröfver anföra klagomål.

§3.
Till F.O. Lifvergrens familj vid Gredbytorp
beviljades ett tillfälligt understöd af 10 kro-
nor.

§4.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
Anders Eriksson och J.Jonsson.Qvinnersta.

Som ofvan.

/Aug,Olsson,/

Justeradt.

/Anders Eriksson/
/J J Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 9 januari 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105981.

Personrelationer