Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juni 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juni 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunalnäm-
dens i Kloster sockens sammanträde
i Sockenstugan den 8 Juni 1895.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter, And. Larsson, G. W. Eriksson, Axel Andersson
P. E. Pettersson, And. Eriksson, P. Larsson, Wiktor
Andersson, P. G. Andersson, Aug, Eriksson.

§1.
Anders Perssons enka beviljades Fem (5) kronor
i mån.
från 1 Juli till årets slut.

§2.
Fredrikssons enka Hallingelund beviljades Två
2 kronor i mån. från 1 Juli till årets slut.

§3.
enkan Charlotta Pettersson Hällstugan beviljades
3 kronor 50 öre i mån från 1 Juli till årets
slut.

§4.
enkan Fredrika Andersson Haga, som sjelf var
sjuklig och hade två minderåriga barn bevil-
jades Fem (5) kronor i mån från 1 Juli till
årets slut.

§5.
enkan Charlotta Björklund Rosenhäll, som
hade tre minderåriga barn beviljades Fyra
kronor i mån från 1 Juli till årets slut.

§6.
till ogifte Josefina Albertina Johanssons
oäkta barn Gerda Elisabeth från Helgesta bevil-
jades Tre kronor i mån från 1 Juli till årets
slut

§7.
Till flickebarnet Anna Malmsten vid Ömanstorp
beviljades 5 kronor i mån från 1 Juli
till årets slut.

§8.
förre arb Anders Svensson som var mycket
sjuklig och inneboende hos sin son soldat
Hast. vid Hagnesta soldattorp, beslöts att
han icke skulle intagas på fattiggården utan
i stället beviljades hononom Fyra kronor i
mån från 1 Juli till årets slut.

§9.
enkan Maria Lovisa Andersson Kumla, som
har fyra minderåriga barn beviljades Åtta
(8) kronor i mån från 1 Juli till årets slut.

§10.
Fors Sockens fattigvårdsstyrelses ansökan
att Kloster måtte ersätta dem ett tillfälligt
understöd, som af dem blifvit lemnadt,
den 13 sistl April utgörande Tio (10) kro-
nor godkändes, med anledning af att
f. d. soldaten C. W. Bergman, som erhål-
lit detsamma, varit bosatt inom socknen under
så lång tid, att han här egde hemorts-
rätt och äfven var styrkt att understö-
det utgått enl. 1 § gällande fattigvårdsför-
ordning.

§11.
Upplästes Barnhemsstyrelsens begäran att gossen
Carl Gunnar Malmsten, vid Barnhemmet måtte
få intags på fattiggården emedan han inför
barnhemsföreståndarinnan ej kunde förmås att
iakttaga vederbörlig aktning och lydnad,
nämden beslöt att han skulle få intagas
på fattiggården, men skulle, så snart, som till-
fälle dertill gafs, att någon önskade emotta-
ga honom, till hjelp vid lindrigare arbete,
mot det att de ansvarade för hans ordent-
liga vård och underhåll, han då
skulle utskrifvas från fattiggården.

§12.
Som ledamoten Joh. Engström från samman-
trädet uteblifvit utan att suppleant till-
städeskommit fälldes han att till kommunens
kassa böta 2 kronor.

§13.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Anders Larsson Grönsta och Aug. Eriksson Svista.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juni 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105963.

Personrelationer