Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juni 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juni 1901

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämdens i Kloster socken
sammanträde i sockenstugan
den 8 Juni 1901.

Närvarande undertecknad ordf. Samt Herrar
ledamöter J. Engström, A. Pettersson, J.
Hulterström, A. Sahlin, C. Zakrisson,
Aug Holmgren, Axel Andersson. Edv.
Olsson och A. Ahlborg.

§1.
Till enkan Maria Lovisa Andersson Bruns
backen fors socken beviljades för nästk.
halfår 14 kr. i mån.

§2.
Axel Georg Molander utackorderad hos
statdr. J. E. Törnblom Husby socken
beviljades för nästk. halfår 7 kr. i mån.

§3.
för Anna Malmsten utackorderad hos
fru Jerngren i Eskilstuna, beviljades för
nästkommande halfår 5 kr. i mån.

§4.
Lars Eriksson bosatt i Eskisltuna bevil-
jades för nästk. halfår 8 kr. i mån.

§5.
enk. Stina Andersson. Tunaberg. beviljades
för nästkommande halfår 3 Kr. i mån.

§6.
Enk. Hedda Lundström Wiptorp beviljades
för nästkommande halfår 8 kronor i mån.

§7.
Edit Molander född 1887 13/10. utackorderad
hos fru Åkvist i E:tuna beviljades för
nästkommande halfår 8 Kr. i mån.

§8.
Enk. Cristina Aspelin Sveaborg Odenssa-
lagärdet beviljades för nästkommande
halfår 16 Kronor i mån.

§9.
Frida Hellström född 1892. utackorderad
hos torparen C. E. Larsson. Hedensö be-
viljades för nästk. halfår 8 Kronor
i mån.

§10.
A. F. Olsson och hans hustru i Röd-
mossen beviljades för nästkommande
halfår 8 Kronor i mån.

§11.
enk. Anna Nylander Hagnesta beviljades
för nästkommande halfår 12 Kr. i mån.

§12.
enk. Albertina Andersson, Lindesnäs bevil-
jades för nästk. halfår 12 kron i mån.

§13.
Enk. Emelia Lundberg. Furuhäll N:o 4. bevil-
jades för nästk. halfår 16 kronor i mån.

§14.
L. G. Eriksson. Sofieberg. beviljades för
nästk. halfår 8 Kronor i mån.

§15
enk. Sofia Persson. Grönsta. beviljades
för nästk. halfår 8 kr. i mån.

§16.
C. E. Söderlund. Gustafsborg. beviljades för
nästk. halfår 6 Kr. i mån.

§17.
C E. Holmgren. Wallsta som har mycket
nedsatt arbetsförmåga, beviljades för
nästk. halfår 10 kr i mån.

§18.
Cristina M. Andersson. Rödmossen bevil-
jades för nästk halfår 6 Kr. i mån, som
skall återgäldas af Kjula Kommun.

19.
från barnmorskan Math. Sundberg. inlem-
nades en räkning å 10 Kronor. deraf
förlossningskostnad för arb. Carl Arv.
Carlssons hustru vid Augustenborg.
5 kr. och för och arb F. O. Forsmans
hustru Fridnäs Tunafors 5 kr. bevilja
des att till henne ubetala detta
blopp, men öfverlemnades räkningen
sedan till Polisuppsyningsmannen
Hammarin, för att hos nämda personer
försöka uttaga detta belopp.

§20.
f. pig Maria Lovisa Nyström skrifven
på Kloster Socken, men nu anställd sedan
hösten 1900 såsom hushållerska till en
ladugårdskarl vid Grönsta. begärde
hjelp för sin dotter Agnes Maria född
den 4:e mars 1891. emedan hon hade
svårt för att tala och kunde ej begagna
sig af undervisningen i folkskolan
nämden utsåg undertecknad, samt A.
Ahlborg Grönsta att höra efter hvad
kostnaden kunde blifva att få henne
intagen på någon lämplig anstallt
samt om det möjligen funnes någon
kassa i Rekarne Sparbank anslagen
till hjelp i sådana här fall.

§21.
Ordf. meddelade att Kongl. Kammarrättens
utslag fallit ang. sökt ersättning
af Stenkvista Kommun för Ida An-
dersson och hennes 3 minderåriga
barn hvilka vistats på fattiggården
från den 14/5 1899, till den 3/6 1901.
hvarför Stenkvista Kommun blifvit dömda
att ersätta Kostnaden, nämden beslöt
att Stenkvista Kommun skulle affordras.
dels 30 kr. kont understöd, som utlem-
nats för Mars, April, och Maj mån
1899. Samt 50 öre om dagen för dem
hvardera under den tid de vistats
på fattiggården

§22.
Som ledamoten W. Andersson. från Samman-
trädet uteblifvit utan att suppleant till
städeskommit fälldes han att till Kom-
munens Kassa böta 2 kronor.

§23.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
A. Ahlborg. Grönsta och Axel Andersson.
Ånsöga.

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt:
/A, Ahlborg./
/Ax. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juni 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105964.

Personrelationer