Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juli 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juli 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid
Kommunalnämndens i
Klosters socken samman-
träde den 8 Juli 1905.

Närvarande undertecknad ordf. samt
ledamöterna H. Engström, Aug. Petters-
son, O. A. Neuman, Alb. Jansson, C. G.
Sundkvist, Axel Andersson, Arvid Olsson
samt suppleanten J. A. Larsson i st. för
Aug. Karlsson i Ärsta.

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll
valdes Hilmer Engström och Aug. Pettersson.

§2.
Änkan Karolina Blomkvist boende i gården
401 i Eskilstuna företrädde och anhöll
om fattigunderstöd, emedan hon var sjuk
och oförmögen att genom eget arbete kunna fullt
försörja sig. Eskisltuna stad har förut gifvit hen-
ne understöd och därför lagsökt Klosters socken.
Genom Konungens Befallningshafvandes utslag
har Klosters fattigvårdsstyrelse blifvit dömda att er-
sätta Eskilstuna stad förskotterade medel för
änkan Blomkvist på den grund, att makarne
voro bosatta vid Vallby i Klosters socken
under den tid då mannen fylde sextio år.
Nämnden beslöt att lämna henne ett under-
stöd af 8 kr. i mån. fr. och med den 1 Juli i år.

§3.
Arbetaren Blomberg från Furuhäll i Klosters
socken har, genom ledamoten Aug. Pettersson,
återlämnadt 5 kronor, hvilka medel kommunen
har utbetalt till Fru Sundberg för förlossnings-
hjälp hos nämnde Blombergs hustru.

§4.
Ledamoten Sundkvist anmälde att arbetaren
Broberg från Gårdskäl, hvilken för närvarande
är sjuk och oförmögen till arbete, är i knappa
omständigheter och saknar medel att återlämna
den af kommunen förskotterade förlossningskost-
naden 5 kronor för hans Brobergs hustru.

§5.
Tingshusvaktmästaren Rothelius hade inläm-
nat en räkning till kommunalkassan å
3 kronor för rengöring af Tingshuset jämte öf-
riga besvär vid extra kommunalstämma uti
Tingshuset den 6 maj och blef densamma af
Nämnden godkänd att betalas.

§6.
Föredrogs Stockholms stads ansökan om er-
sättning för ogifta Ester Maria Ottilia Gus-
tafsson född den 9 November 1887, hvilken
blef intagen å Södra Barnbördshuset den
24 maj och utskrefs därifrån den 1 Juni i år
tillsammans 9 dagar à 1.50=13.50 kronor.
Det upplystes att hon innehaft lagstadd
tjänst hos Edvin Olsson i Röksta, men
flyttade hon därifrån i Februari månad i år.
Ordf. jämte Sundkvist fick i uppdrag att an-
ställa förhör hos Edvin Olsson för att
utröna om hon varit i tjänst därstädes och
om möjligen Edvin Olsson kan anses va-
ra skyldig att ersätta Stockholms stad det
begärda beloppet.

§7.
Upplästes Konungens Befallnings-
hafvandes utslag i det af Kjula fattigvårds-
styrelse anhängig gjorda krafvet på er-
sättning för lämnad vård till f. soldaten
Karl Alfred Hall, däri Klosters kommun
ådömts att ersätta dem 75 öre om dagen
fr. den 5 Januari i år och till dess under-
stödet upphör på den grund, att Hall,
under den tid han vistades och hade ar-
bete i Klosters socken fylde sextio år.
Nämnden beslöt att däröfver ej anföra
besvär till Kammarrätten.

§8.
Föredrogs K. G. Andersson och E. A.
Erikssons från lägenheten Sommarro
å Helgesta ägor ansökan om ett lån
ur kommunens kassa å 1500 kronor med
säkerhet af inteckning inom halfva
taxeringsvärdet af nämnde lägenhet. Nämnden
beviljade deras ansökan och skulle summan
utlämnas så snart nödiga papper anskaffats.

§9.
Ledamoten Herm. Vännerdahl var från-
varande, men hade anmält laga förhinder.

§10.
C. A. Olsson Hugelsta var frånvarande utan att anmäla
förhinder eller att suppleant infunnit
sig och dömdes han att till komu-
nens kassa böta 2 kronor.

[MARG: {Bet}]

Som ofvan.

Justeradt:
/Aug Pettersson/
/Joh, H, Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 juli 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105962.

Personrelationer