Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 augusti 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 augusti 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster Socken
Sammanträde i Sockenstugan
den 8 Augusti 1891.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter G. Berglund, C. Carlsson,
O. Eriksson, And. Larsson. J. Jonsson,
P. Larsson. P. Söderkvist. N. Jansson
O. Andersson, samt i stället för Friherre
Leijonhufvud på Hvilsta suppleangen E. G.
Engström Tunafors.

§1.
Enkan Anna Stina Jansdotter från Johannes-
berg på Kungsladugårdens ägor företrädde och
begärde understöd, nämnden beviljade henne
3 kronor i månaden räknadt från 1:sta Augusti.
[MARG:81 år]

§2.
Kvicks enka företrädde och begärde hyreshjelp
nämnden beslöt att hon dertill skulle få
1 krona i månaden räkknadt från 1:sta Augusti.

§3.
Företrädde Smidesarbetaren Anders Olof Wikström
från Furuhäll och begärde ytterligare understöd
i följd af att han fortfarande genom sjuk-
dom vore oförmögen att sig och sin
familj försörja, nämden beviljade honom
10 Kronor.

§4.
Till Stefan Gillius Stefansson, som nu vo-
re intagen i fattighuset beviljade nämnden;
att till understöd för honom, skulle
utgå 4 kronor i månaden, räknadt från
1:sta Augusti.

§5.
Som Sockens fattighus icke längre
är tillräckligt, att kunna rymma de af
husrum, behöfvande understödstagarna;
utan nämden har på åtskilliga ställen
inom socken måst hyra rum för
desamma, så beslöts ingå till kom-
munalstämmans ordförande med
anhållan om utlysande af kommu-
nalstämma, för att få en komité
tillsatt, som uppgjorde förslag till
hur man på lämpligaste sätt skul-
le kunna få det bättre ordnadt.

§6.
Att justera dagens protokoll utsågos
herrar P. Larsson Årby och Olof An-
dersson. Röksta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Olof Andersson/
/P. Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 augusti 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105954.

Personrelationer