Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid ordenarie
sammanträde med komu-
nalnämden i Sockenstu-
gan den 8 December 1899

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter J Engström Aug Olsson
Axel Anderson A Hagberg E Olsson Aug
C Zakrison samt med laga förfall från-
varande C F Lindkvist Wikt Anderson och
A Ahlborg

§1
Föredrogs handlingarne i målet rörande
Hustrun Wilhelmina Kristina Anderson
och hännes minderåriga barn hvari
Fors Socken yrkade ersättning för till
dem lemnadt understöd, men som
utrönt blifvit att nämde familj ej
eger hemortsrätt inom kloster beslöts att
krafvet skulle till alla delar bestridas

§2
Föredrogs målet med Torshälla landsför-
samling angående ersättning för af
nämde församling lemnad begrafnings
kostnad för Jernarbetaren Per Gustaf
Carlsons begrafning med 19 Kr 38 öre äfven-
som till Carlssons efterlemnade familj
utgifvet understöd af 10 Kr jemte ytterligare
kostnader. Och beslöt komunalnämden att
uppdraga åt ordf att såvida ej skäl förelåge
gokänna krafvet

§.3
Herr Aug Olsson Qvinnersta som var i
tur att afgå som tillsyningsman vid
fattiggården återvaldes för en tid af två år

§4
Till föreståndarinnan vid fattiggården som
till största delen sjelf verkstäldt rengöringen
i rummen derstädes tillerkändes af nämden en
extra ersättning af 25 Kronor

§5
Fredriksons enka Nyby bruk beviljades för nästa
halfår 2 Kr i månaden

§6
Alma Anderson utacorderad hos Lindkvist
Gunnarskär beviljades för nästa halfår ett under-
stöd af 5 Kr i månaden

[MARG: {utgår}]

§.7
Enkan Maria Lovisa Anderson som har fyra
minderåriga barn beviljades för näskomman-
de halfår ett understöd af 18 Kr i månaden

§.8
Axel Georg Molander utacorderad hos stat
drängen J E Törnblom beviljades för nästa
halfår ett understöd af 7 Kr i månaden

§.9
Anders Ersons enka beviljades för nästa half-
år 5 Kr i månaden samt till Jul 4 Kr.

[MARG: ulgår]

§.10
Anna Malmsten utackorderad hos Fru Jerngren
Etuna beviljades för nästa halfår 5 Kr i må-
naden

§.11.
Katrina Ersdotter Ärsta beviljades för nästa
halfår ett understöd af 5 Kr i månaden samt
till Jul 4 Kronor

[MARG: Fattiggården]

§.12
Skomakaren C E Holmgren beviljades för
nästkommande halfår 7 Kr i månaden

§.13
Lars Erikson Eskilstuna beviljades likaledes
8 Kr i månaden samt till Jul 4 Kr

[MARG: Jul 4]

§.14
Enkan Hedda Lundström beviljades för nästa
halfår 5 Kr i månaden samt till Jul 4
Kronor

§.15
Enkan Stina Anderson Tunaberg beviljades för
nästkommande halfår 3 Kr i månaden

§16
Edith Molander utacordrad hos Edv Olsson
Glömsta beviljades för nästkommande halfår
8 Kr i månaden

§17
Enkan Christina Aspelin som har fem min-
deråriga barn beviljades för näskommande
halfår 16 Kr i månaden samt till Jul 4 Kr

§.18
A F Olsson och hans hustru från Rödmossen
beviljades för nästkommande halfår 8 Kr i
månaden samt till Jul 4 Kr.

[MARG: till Jul 4]

§19
Enkan Anna Nylander boende vid Ömanstorp
beviljades för nästa halfår 8 Kr i månaden

§.20
Hilda Hellström och Frida Hellström utacorderde
hos Larson Hagtorp Hedensö beviljades för näst-
kommande halfår 16 Kr i månaden

§21
Enkan Emilia Augusta Lundberg Löfhagen
som har fyra minderåriga barn beviljades
för näskommande halfår 16 Kr i månaden

§.22
Att justera detta protokoll utsågs ledamöter-
na Aug Olsson Qvinnersta och A Hagberg
Ärsta

Som ofvan
/C, A, Olsson/

Justeradt.
/Aug, Olsson/
/L, E. Hagberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 8 december 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105955.

Personrelationer