Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 april 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 april 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal Nämndens
i Klosters Socken sammanträde i Socken-
Stugan den 6 April 1881.

Närvarande: Ordförande L. P. Åkerman
Olof Olofsson i Skiftinge,
Jonas Ersson i Sahl
Olof Andersson i Röksta
Per Olsson i Gärtre
Olof Eriksson i Ånsöga
Gust Abrahamsson å Hugelsta

§1.

Beslöts att såsom infordradt yttrande öfver
Stadsfullmäktiges i Eskilstuna gjorda fram-
ställning om tillstånd för Mamsell Carolina
Trosander att under instundande sommarmåna-
der få idka värdhusrörelse vid värdshuset
Djurgården att Kommunal Nämnden skulle
förorda bifall till den gjorda ansökningen.

§2

Beslöts att underhållet till Jan Jansson i
Norrtorp skall från den 1 i denna månad ökas
från 3 till 5 Kronor, hvilken förhöjning för
April nu af ordföranden lemnades.

§3

Beslöts att i protokollet skulle för framtida
efterrättelse intagas följande "utdrag af Testa-
mente. Härmed förklarar jag min yttersta vilja
vara, att sedan jag med döden afgått och sedan
mitt jordiska stoft blifvit fördt till sitt sista
hvilorum skall med min qvarlåtenskap på
följande sätt förhållas:

1:o Efter min död och sedan mitt bo blifvit
uti reda penningar realiseradt samt mina ute-
stående fordringar blifvit indrifna skall ett år
efter min död följande poster till nedan-
nämnda personer ock inrättningar utgå, nem-
ligen

-

g) Till Kloster församlings Barnhem Fem-
Hundra (500) Riksdaler Riksmynt, med
vilkor, dels att Kapitalet ej får förskringras,
dels att om inrättningen upphör, Kapitalet
öfverlemnas och förvaltas på lika sätt som
öfriga till denna inrättning hörande fonder
och Kapitaler.

-

6) Af detta testamente äro 2:ne lika exemplar
upprättade. Stora Tidö den 30 Mars 1871
/Anna Uppman/

Att enkefru Anna Uppman i under-
tecknade tillkallade vittnens närvaro, med
sundt förstånd och fri vilja gjort detta
testamentariska förordnande och efter
uppläsandet deraf förklarat detsamma
utgöra hennes yttersta vilja varder härmed
intygadt och bekräftadt

/J. M. Ericksson/
/C. A. Gottfriedz/

N:o 13. År 1874 den 10 Juni, å lagtima ting
med Öster Rekarne Härad blef detta testa-
mente till Rätten ingifvet, samt vittnes-
förhör anstäldt med landtbrukaren
Johan Magnus Eriksson och Fan-
junkaren Carl Agathon Gottfriedz
betygar.

På Härads Rättens väg-
nar, /Carl Fredrik Abenius,/ /Lars Olsson/
Ånsöga Utredningsman. Vidimeras /A. W.
Eckengren./"

§4 Beslöts att till arbetskarlen Per Jonsson, hvilken
år 1874 vid 63 års ålder afflyttat från Kloster
och sålunda i fattigvårdshänseende fortfaran-
de tillhör Kommunen skall såsom hyreshjälp
tilldelas 3 Kronor i månaden från och med
den 1 April.

§5 Till Smeden Carlssons enka vid Nytorp
beviljades Fem (5) Kronor som respennin-
gar Till hennes moder i Westmanland, der
hon skall komma att tills vidare vistas.

Samma dag uppläst och godkändt.

/L; P; Åkerman/
/Gustaf Abrahamson/
/C, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 april 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105941.

Personrelationer