Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 november 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 november 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunalnäm-
dens i Kloster socken sammanträ-
de i Sockenstugan den 5 No
vember 1892.

Närvarande undertecknad ordförande, samt
Herrar ledamöter C. Carlsson, O. Eriksson
J. J. Jonsson, Anders Larsson, Anders
Eriksson. E. G. Engström, P. Larsson.
Nils Jansson, Olof Andersson samt i
st. f. P. J Söderkvist suppleanten G.
W. Eriksson Kumla.

§1.
Föredrogs Kjula sockens fattigvårdsstyrelse
gjorda ansökan, om åläggande för Kloster
socken att ersätta dem ett lemnadt under-
stöd till lumpsamlaren C. A. Eriksson
med 10 kronor, samt förskaffa dem tjen-
lig bostad, nämden beslöt bestrida kraf-
vet emedan det icke vore styrkt att
något understöd dem lemnats; ej heller
vid hvilken tid detsamma skulle till
dem hafva blifvit utgifvet -, att skaffa
dem bostad bestreds då understödet icke
kunde betraktas annat än som tillfälligt
en skrifvelse upplästes af ordföranden till
förklaring och antogs densamma af
nämden

§2.
En skrifvelse, angående Handl. G. Falks
vid Rosenhäll ölhandel med anhållan
att kommunalnämden måtte för all framtid
förbjuda förenämde Falk att sälja öl derstädes
då vid densamma förekommo olaglighe-
ter, föredrogs, men blif nämdens beslut
att som Falk vore af allmänna åkla-
garen stämd för olaga ölhandel, skulle
man i afvaktan på resultatet derutaf låta
vid de närvarande förhållandena för när-
varande bero.

§3.
Till hustrun Christina Jansson från Helgesta
hvilken aflidet, beviljade nämden i begraf-
ningshjelp 5 kronor.

§4.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Anders Eriksson och J. J. Jonsson Qvinnersta

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/J; J; Jonson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 november 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105940.

Personrelationer