Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 april 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 april 1891

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kommu-
nalnämdens i Kloster Socken
sammanträde i sockenstugan den 6 April 1891.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar ledamöter Friherre A. Leijonhufvud,
Carl Carlsson, G Berglund, And. Larsson
O. Andersson, P. Larsson, J, Jonsson
Nils Jansson, och O Eriksson.

§1.
Föredrogs Norrköpings stads fattigvårds-
styrelse hos Kong. Maj:ts och Rikets Kam-
marrätt anförda besvär öfver Konungens
Befallningshafvande i Södermanlands läns
utslag i målet rörande sinnesjuke
arbetaren Anders Petter Jansson. Af de upp
lästa handlingarna visades att han icke
varit härstädes bosatt under sådan tid
att hemortsrätt här blifvit vunnen, hvadan
altså nämden beslöt påyrka de anförda be-
svärens ogillande; och antogs till förklaring
i målet en af ordföranden uppsatt skrifvelse.

§2.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelse
hos Konung. Befallnings- Hafvande i Söder-
manlands län gjorda ansökan om åläg-
gande för Kloster Socken, att gälda kost-
naden för å sökandens fattigvårdsinrättning
intagne skomakaren Carl Wilhelm Hellsberg,
hvilken stode kvarskrifven i Kloster Socken;
och skulle derför enligt deras förmenande
här ega hemortsrätt, ordföranden hade
förskaffat sig tvänne intyg, hvaraf fram
gick, att mannen som vore född den
13 Juni 1818 redan i November 1875 flyttat
till Eskilstuna och har sedan dess varit bo-
satt derstädes, hvadan hemortsrätten icke kun-
de vara härstädes, nämden beslöt antaga
en af ordföranden uppsatt skrifvelse till
bestridande af krafvet.

§3.
I anledning af Eskilstuna Spritförsäljnings-
bolag hos Konungens Befallningshafvande
gjorda ansökning om rättighet till ut-
skänkning af bränvin och andra brända
eller destillerade starka drycker å Som-
marlustslället Djurgården under instundande
sommar, får kommunalnämden, såsom häröf-
ver affordradt yttrande förklara sig ej hafva
något att erinra mot bifall till ansök-
ningen i fråga, på sätt och under vilkor
den närmare angifver.

§4.
Till besigtningsmän att tillsammans med ve-
derbörande kronobetjent verkställa besigtning
vid luststället Djurgården i Kloster socken i
enlighet med kongl. förordningen den 29 Maj
1885 valdes Aug. Olsson Qvinnersta och
Carl Carlsson Röksta.

§5.
L, J, Jansson Ingemosstorp anmälde att han
icke kunnat sedan sista sammanträdet
skaffat sig något rum att få hyra, näm
den beslöt att han skulle försöka höra sig
efter på några ställen till; och skulle han
på tillsägelse af ordföranden erhålla hjelp
till hyran.

§6.
Soldaten Krieg företrädde och begärde hjelp för
ett hos honom utackorderadt barn, nämden
beslöt att han tillsvidare skulle erhålla
5 kronor i månaden räknadt från den
1:sta Januari detta år.

§7.
Som vid flera tillfällen anmält sig sådana,
hvilka voro i behof af husrum, så upp-
drog nämden åt ledamöterna Herrar And.
Larsson Grönsta P, Larsson Årby och O.
Andersson Röksta att om möjligt för-
söka skaffa någon stuga att för Socken
tillsvidare få hyra.

§8.
Ledamöten Friherre A. Leijonhufvud an-
mälde att han vid nämdens sednaste
sammanträde varit bortrest på en längre
resa och hade till följd deraf ej kunnat
tillkalla suppleang, hvarför han anhöll att
blifva befriad från de vid nämde Sam-
manträde honom ådömde böter; och blef
denna hans anmälan, samt begäran om befri-
ande från böter af nämden godkänd.

§9.
Ordföranden upplyste att pastor J. A.
Kastengren af honom begärdt att för fri-
villiga fattigvårdens räkning ännu
några veckor få hyra det rum i
sockens fattighus, för hvilket tiden för
utflyttning var ute den 1:sta Sistlidne
April; efter beräknad hyra för år med 75 kro-
nor, mot detta hade ej nämden något
att erinra

§10.
Som ledamoten P. J. Söderkvist från
sammanträdet uteblifvit; utan att suppleang
tillstädeskommit, fälldes han att för ute-
blifvande till kommunalkassan erlägga
2 kronor.

§11.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
G. Berglund och Anders Larsson

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeras:
/Gustaf Berglund./
/Anders Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 6 april 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105942.

Personrelationer