Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 november 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 november 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Klosters Socken
sammanträde i Sockenstugan
den 5 November 1879.

Närvarande: Undertecknad Ordförande samt
Herr Brukspatron Noréus
Carl Olsson i Glömsta
Carl Carlsson i Röksta
O. Olsson i Skiftinge
Olof Eriksson i Ånsöga
Lars Olsson i Ånsöga
Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Baron A. Leijonhufvud och
Per Ersson i Gärdtre.

§1.
Upprättades följande förslag till Utgifts- och Inkomst-
Stat för nästkommande år nemligen:

{Utgifter:}
Å Kyrkostämman beslutade att utgå af Kommunal
Kassan - 850:-
Till fattigvården, omkring - 3000.-
Aflöningar och Skrifbiträden - 300:-
Ränta och amortering af jernvägslånet - 975
Till oförutsedda behof - 320 5445

{Inkomster}
Behållning från föregående år, omkring - 600:-
Af Kyrkostämman beslutad uttaxering af 20 öre för
hvarje mantalsskrifven person - 75:
Personlig afgift af 50 öre för man och 25 öre för quinna 250:-
Af Statdrängare, jordtorpare och Backstugusittare
1 Krona samt af handtverkare, som ej äro åsatte bevill-
ning à 2 Krona - 100:-
diverse Inkomster, omkring - 100.
Uttaxering i öfrigt af fyrkar till fattigvården
och gemensamma behof, 12000 fyrkar à 36 öre - 4320: 5,445.

§2.
Med företeende af läkarebetyg anhöll Sliperiarbetaren
A. F. Engqvist om fattigunderstöd; och beslöt nämnden
med anledning häraf öfverlemna åt ordföranden att
då han infinner sig för att bekomma underhåll, hän-
visa honom till fattighuset samt i öfrigt förfara
efter omständigheterna.

§3
Likaledes beslöt nämnden att intaga i Barnhemmet förre
Statdrängen Gustaf Lennströms son Carl Johan, och skulle
han der åtnjuta underhåll räknadt från den
1 dennes.

Samma dag och uppläst och godkändt.

/L; P; Åkerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud:/
/Per, Ersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 november 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105939.

Personrelationer