Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 juli 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 juli 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nåmdens i Kloster socken samman-
träde i Sockenstugan den 5
Juli 1902.

Närvarande undertecknad ordf. samt ledamö-
terna A. Pettersson. J. Hulterström, Aug Carlsson.
C. Zakrisson, Aug Holmgren, Ax. Andersson.
Edv Olsson. A Ahlborg.

§1.
Föredrogs Stockholms fattigvårdsnämds
påminnelser i målet angående ersättning
för aflidne hustrun Matilda Carolina
Larssons vård å försörjningsinrättningen
med 13 Kronor. 60 öre. nämden godkän-
de betalning derutaf.

§2.
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelse hos
K. B. Hafvande gjorda ansökan om er-
sättning af understöd lemnadt den 4 sistl.
Juni till ogifta Hilda Wilhelmina Tunström
17 år. från Ödlan 3. å Odensalagärdet med kontant
8 kronor samt till medecin 1 kr. 16 öre. äfven-
så allt det vidare understöd som enl.
1§ fattigvårdsförordningen kunde blif-
va henne tilldeladt, hon led af
fallandesot ordf uppläste en skrifvelse
hvari krafvet bestreds på den grund
att det icke vore styrkt att hennes fader
skomakaren Tunström saknade förmåga
att försörja henne, denna skrifvelse till
förklaring blef af nämden godkänd.

§3.
Föredrogs Eskilstuna fattigvårdsstyrelses hos.
K. B. Hafvande gjorda ansökan om
ersättning för pig Anna Bernhardina
Åström den 16 sistl. maj födda flicke
barn med 50 öre om dagen räknadt
från nämda tid, ordf uppläste en
skrifvelse hvari krafvet bestreds; emedan
här vore annan underhållsskyldig
nemligen arrendatorn Wiktor Sand-
berg Fogdö socken, der modern
antagit lagstadd tjenst från 24/10 1901. till
24/10 1902 och vore han alltså enl.
4§ fattigvårdsförordningen skyldig att
ansvara både för modern och barnet
under förenämde tid, nämden godkände
skrifvelsen.

§4.
Komiten för allmän pensionering Stockholm
hade af kommunen anhållet om ett
bidrag af (10) kronor till hjelp för kost-
naden af utarbetande af förslag i
nämda syfte kommunalnämden hänsköt
ärendet till stämmans afgörande, och
förordade nämden för sin del bifall
dertill.

§5.
Ordföranden meddelade att flera förfråg-
ningar om att få köpa tomter på
fattiggårdens område hade framställts, med
anledning derutaf ansågs det vore
nödvändigt att en tomtkarta upprätta-
des öfver den s. k. Ömansbacken, som
ju vore lämplig att försäljas, nämden
öfverlemnade frågan till kommunal
stämman, med anhållan att den måtte
besluta, att kommunen går i befattning
fortast möjligt med anskaffande af
karta öfver nämde område.

§6.
Att justera detta protokoll utsågs. Aug
Holmgren och Edv. Olsson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justerat
/Aug Holmgren/
/J, E, Olsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 5 juli 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105938.

Personrelationer