Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 mars 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 mars 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommu-
nalnämnden i Klosters soc-
ken sammanträde i Socken-
stugan den 4 Mars 1905.

Närvarande undertecknad ordförande
samt ledamöterna H. Engström, Aug.
Pettersson, Herm. Vännerdahl, O. A. Neuman
Aug. Karlsson Alb. Jansson, A Olsson
Slagsta, C. G. Sundkvist, och Axel Andersson

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes
Alb. Jansson i Skensta och Aug. Karlsson i Ärsta

§2.
Till vaccinationsföreståndare valdes Herr
Vännerdahl, Jennydal.

§3.
Barnmorskorna Fru Lagerbäck och Sundbergs
räkningar för förlossningshjälp åt fattiga inom
socknen godkändes till betalning.

§4.
I händelse att förre ägaren till Kvinnersta
Herr Aug. Olsson, hvilken har ett lån i
kommunens kassa å Sex tusen (6000) kronor
mot inteckning i Kvinnersta, skulle önska
att inbetala detsamma den 14 inst. mars, oak-
tadt lånet ej å någondera sidan är uppsakt
så beslöt Nämnden att emottaga pänningarna.

§5.
Föredrogs Kjula fattigvårdsstyrelses hos Konungens
Befallningshafvande gjorda ansökan om åläggande
för Kloster att ersätta dem ytterligare lämnadt
understöd och begrafningskostnad för förre rättaren
Sven Alfred Eriksson samt att fortast möjligt af-
hämta familjen. Nämnden beslöt att godkänna
krafvet ehvad det gälde mannen, men bestrider
att hämta familjen på den grund att hustrun
är arbetsför.

§6.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
utslag i målet mellan Eskilstuna fattigvårdssty-
relse och Klosters fattigvårdsstyrelse, hvari Kloster
ådömts att ersätta Eskilstuna stad en krona om dagen från
och med den 30 Nov. 1904 för skomakaren Erik
August Malmkvist, hvilken är intagen å stadens
fattigvård. På den grund att Malmkvists hemortsrätt
fortfarande synes vara Eskilstuna, beslöt Nämnden
att genom besvär hos Kungl. Majt:s och Rikets Kam-
marrätt söka ändring i utslaget.

§7.
C. V. Bergström från Annero, hvilken förut erhåller
understöd från kommun, begärde ett extra anslag af
femton (15) kronor emedan hans hustru är sjuk och
blef denna hans begäran af Nämnden bifallen.

[MARG: {Betalt}

§8.
Beviljades ett par kängor åt Anna Persson, hvilken
är utackorderad i Hammarby, och skall medlen uttagas
af hundskattekassan.

§9.
Beviljades ett par kängor till hustru Elfgrens dotter
att uttagas af hundskattekassan.

§10.
Beslöts att alla skodon för kommunens räkning
skulle köpas hos L. Malmlöf i Eskilstuna.

§11.
Uppdrogs åt ordf. och tillsyningsmännen att göra
uppköp af en häst till fattiggården.

§12.
C. A. Olsson, Hugelsta, hvilken var frånvarande vid
sammanträdet, utan att anmält förhinder eller att sup-
leant tillkommit, dömdes att till kommunens kassa böta
2 kronor.

[MARG: Befriad]

Som ofvan
/A, Ahlborg./
ordf.

Justeradt:
/J. A. Jansson/
/L.; A; Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 mars 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105935.

Personrelationer