Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 maj 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 maj 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet inför Kommunal-nämden i
Kloster Socken i Sockenstugan den 4 Maj
1879.

Närvande: Ordföranden Herr L. P. Åkerman
Herr Baron A. Leijonhufvud
J. Ersson i Sahl
Carl Carlsson i Röksta
O. Eriksson i Ånsöga

§1
Som Carl Olof Pethersson i Ärna, hvilken anses vara i behof
af behandling och vård å hospital, är obemedlad och icke
heller har anhöriga, som äro pligtige eller i tillfälle att
så beskaffad vård för honom bekosta, så åtog sig
fattigvårdsstyrelsen att för bemälde Pettersson erlägga
den afgift, som enligt grunderna i gällande Stadga
för sjuka i tredje klassen från fattigvårdssam-
hället bör till Nyköpings hospital utgå från
den 1 April 1878.

§2
Likaledes beslöts att tilldela sjuke drängen Frans
Wilhelm Pehrsson från Svista, som med läkarebetyg
styrkt sig vara i behof att besöka någon brunns
inrättning, ett understöd af 5 Kronor samt att
tillika skulle meddelas honom bevis derom, att han
saknar egna medel samt vård och underhåll af
annan.

Samma dag uppläst och godkändt.

/L; P; Åkerman/
/J; Ericksson/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 maj 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105934.

Personrelationer