Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 december 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 december 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken
sammanträde i Sockenstugan
den 4 December 1885

N:de: Undertecknad ordförande
samt Herrar Baron A. Leijonhufvud
G. Abrahamsson
O. Olsson
C. Olsson
C. O. Olsson
N. Werner.
L. Olsson
P. J. Söderqvist
O. Eriksson

§1.
Nämnden hade sammankallats för att besluta i anled-
ning deraf, att arbetskarlen, enkemannen Lars Gustaf
Olsson vid Marieberg på Gredby egor blifvit sinnes-
sjuk samt lemnat utan vård 2:ne minderåriga barn
hvarvid upplystes att ansökningen om mannens
intagande å hospital blifvit afsänd till Nyköping.
Efter öfverläggning beslöts att redan hafda och
blifvande kostnader för mannen Olsson skola utgå
af Kommunens kassa och hvad angår de båda bar-
nen, att ordföranden skall söka få flickan inta-
gen å Barnhemmet och gossen utackorderas samt
att dennes senare skolgång blifvit försummad, med
någon lärare eller lärarinna afhandlas om enskild
undervisning mot särskild betalning.

Af ledamoten Herr C. O. Olsson lemnades i upp-
drag att tills vidare omhändertaga, uppteck-
na och vårda ofvanberörde Olsson bo.

Samma dag uppläst och godkändt

/J, E, Olsson/

Justeradt
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Gustaf Abrahamson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 december 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105929.

Personrelationer