Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 augusti 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 augusti 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan den
4. Augusti 1904.

Närvarande undertecknad ordf. samt leda-
möterna. H. Engström, A. Sahlin, C. A. Olsson.
Aug Carlsson, C. Zakrisson, G. Sundkvist, Ax.
Andersson, A. Ahlborg. A. Pettersson

§1.
Företedde en skrifvelse från fattigvårdssty-
relsen i Uppsala hvari förfrågan gjorde
om Kommunen ville för Gossen Gustaf
Edvin Karlssons vård hos hans fostermoder
änkan Kristina Pettersson Svartbäcksgatan
63 Uppsala betala 15 kr. i mån. det betalades
nu 12 kr. i mån. nämden beslöt att ordfö-
randen skulle hos fattigvårdsstyrelsen
göra förfrågan, om han ej kun-
de få kvarblifva för samma pris som
förut. då de ansågo 15 kr. i mån vara
för högt. äfven skulle fråga göras om
anledning till påökningen.

[MARG: skrifvit den 11/8]

§2.
Ordföranden uppläste ansökningshandlingar
från sökande till föreståndareplatsen
vid fattiggården, på förslag uppsattes
Rättaren Lars Emil Persson. från Lagers-
berg Rättaren Gustaf Spång från
Husby prestgård; och Rättaren Lilje-
holm från Berga i Kjula socken
af dessa erhöll Persson. 5 röster och
Spång 5 röster. vid derefter verkställd
lottning emellan dessa blef Spång utlottad
och antogs således Persson.

§3.
Som ledamoten Edv. Olsson. från Samman-
trädet uteblifvit utan att suppleant tillstädes-
kommit fälldes han att till kommu-
nens kassa böta 2 kronor.

[MARG: {bet}]

§4.
Att justera detta protokoll valdes Axel-
Andersson Ånsöga och G Sundkvist
Röksta.

Som ofvan.
/Aug Olsson/

/C, G, Sundkvist/
/Ax. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 4 augusti 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105928.

Personrelationer