Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31maj 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31maj 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kom-
munalnämndens i Klosters
socken sammanträde den
31 Maj 1905.

Närvarande undertecknad ordf. samt le-
damöterna H. Engström, Aug Pettersson,
Herm Vännerdahl, O. A. Neuman,
Aug Karlsson, Alb. Jansson, Arvid
Olsson, C. G. Sundkvist, och Axel Andersson

§1.
Till justeringsmän för dagens protokoll valdes
Arvid Olsson och Alb. Jansson.

§2.
Föredrogs Fjärdingsman Oskar Anderssons begä-
ran om löneförhöjning för innevarande år
med 100 kronor. På den grund att fjärdingsmans
arbete och besvär betydligt förökats under se-
nare tiden ansågs att hans begäran var
berättigad, hvarför Nämnden beslöt att för-
orda bifall till hans begäran.

§3.
Karl Arvid Hedström, hvilken förr varit
intagen å fattiggården (utflyttade därifrån
den 1 April 1903 till Odensalagärdet) anhöll om
hyreshjälp med 20 kr. i kvartalet. han anvisades
att söka fattighjälp i Eskilstuna stad emedan
han är bosatt därstädes.

§4.
F. V. Olsson från Skogsängen i Kloster socken
anhöll om ett tillfälligt understöd. Enligt lä-
karebetyg är han sjuk och i stort behov af lämp-
lig badkur. Han sade sig vara i saknad af
egna medel och uppdrogs det därför åt Aug.
Pettersson och Herm. Vännerdahl att därom
göra undersökning till nästa sammanträde.

§5.
Beslöts att nästa sammanträde skulle
hållas vid fattiggården och fick ordf. i upp-
drag att därom framdeles annonsera.

§6.
C. A. Olsson, Hugelsta var frånvarande
utan att anmäla förhinder, och dömdes han
att böta 2 kr. till Kommunens kassa.

[MARG: {Bet}]

Som ofvan
/A, Ahlborg./

/Arvid Olsson/
/Alb. Jansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31maj 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105925.

Personrelationer