Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31oktober 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31oktober 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken samman-
träde i Sockenstugan den 31 Okto-
ber 1885.

Närvarande: Undertecknad Ordförande
samt Herr Baron A. Leijonhufvud
Nils Werner å Skiftinge
O. Olsson
C. O. Olsson i Gredby
L. E. Olsson i Ånsöga
C. Olsson i Glömsta
L. Söderqvist i Siegesberg
Alfred Larsson i Slagsta
O. Eriksson i Slagsta

§1.
Upprättades följande förslag till utgifts- och inkomst
Stat för nästkommande år:

{Utgifter:}

Af Kyrkostämman beslutade:

Till Skolväsendet: personlig afgift à 50 öre för man och 25 öre
för qvinna 300:
af 12000 fyrkar à 24 öre {2880:} 3180.
till Kyrkliga behof
af 12000 fyrkar à 17 öre 2040:
Till Kommunala behof
Till fattigvården 3500
Presterskapets Jura Stolae 75
Aflöningen och Skrifbiträden 330
Ränta och amorteringar 1072:38
Tingshuskassan 34:12
Wägunderhållskassan 5:95
Oförutsedda behof {409:87}
= 10647:32
Inkomster:

Till Skolväsendet
Personlig afgift af 50 öre per man och 25 öre för
qvinna 300:
Uttaxering af 1200 fyrkar à 24 öre {2880} 3180
Till Kyrkan
Uttaxering af 12000 fyrkar à 17 öre 2040
Till Kommunala behof
Af jordtorpare och backstugusittare
1 Kr och af handtverkare
som ej hafva fyrktal à 2 Kr 50:-
Af Klosterström 1017:25
Uttaxering till fattigvården och ge-
mensamma behof 12000 fyrkar à 36 4320
0,4 öre per fyrk af jordbruksfastighet till
tingshuskassan 2792
0,1 öre annan fastighet af inkomst till tingshuskassan 6:20
0,09 öre af jordbruksfastighet till vägkassan {5:95.} 5427:32

Kronor 10,647:32.

§2
Föredrogs fattigvårdsStyrelsens i Eskilstuna ansökning
om åläggande för Kloster Socken att ersätta
det till Smedsarbetaren Carl Aug Erikssons
hustru Maria Charlotta Carlsdotter lemnade
understöd. Men då af handlingarne i målet
framgår att hustru Carlsdotter är frisk och
arbetsför, samt förordningen om fattigvården
föreskrifver att den som är arbetsför skall utan
fattigvårdssamhälles betungande försörja sig
och sina minderåriga barn, så beslöt
styrelsen att bestrida den gjorda ansök-
ningen.

§3.
Föredrogs ett från fattigvårdsStyrelsen i Westerås ankommen
skrifvelse med begäran om ersättning för understöd som
lemnats till f. d. Trädgårdsmästaren O. Pettersson med
hustru allt enligt räkningar från och med år 1882
samt enligt utslag af år 1871:
efter öfverläggning
beslöts bestrida utbetalande af den fordrade ersätt-
ningen.

§4.
I anledning af skrifvelse från jägmäst. G. Norell röran
de enkan Brita Carin Hedström; och beslöts lemna
ordföranden i uppdrag att efter sig företeende omstän-
dighet ordna för denna enka samt om då så erfordras
lemna förhöjdt understöd.

§5.
Företrädde obotligt sjuke maskinisten Edlund från Grönsta
med begäran om understöd; och beslöts att han skall få
inflytta i fattighuset samt att ordföranden må ega att
intill den 1 januari nästa år lemna honom understöd
efter bepröfvande sammanhang härmed beslöts att till
L. Olssons i Ånsöga betala 10 Kronor för hans underhåll
under 5 veckor.

§6.
Johan Larsson företrädde och begärde understöd hvarvid
först beslöts att kostnaden för hans vård å lasarettet skall med
8 Kronor utgå af Socknens Lasarettsfond samt hvad
angår understöd beslöts att sådant skall utgå med
tre /3/ Kronor i månaden från och med November
månad.

Samma dag uppläst och godkändt.
/J, E, Olsson/
/Nils, Werner/
/Lars; Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31oktober 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105926.

Personrelationer