Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämdens i Kloster socken sam-
manträde i Sockenstugan den
31 Oktober 1891.

Närvarande undertecknad ordförande, samt herrar
ledamöter. A. Larsson. Nils Jansson. O Ander-
sson. P Larsson, J. J. Jonsson, C. Carlsson
O. Eriksson, P, Söderkvist, samt i st. för leda-
möterna Friherre Leijonhufvud på Hvilsta och
G. Berglund Hugelsta, suppleangerna E. G.
Engström Tunafors och A. Eriksson. Qvinnersta.

§1.
Upprättades följande förslag till utgift och
inkomststat för kommunen för nästkom-
mande år.

Utgifter

Till fattigvården 3500kr
Ränta och amorteringar
Jernvägslånet. - 886.84
Galléenska fonden - 81.10 - 968.kr.
Aflöningar
Till fjerdingsman - 150.
Till Brandrotemästare - 30.
Till Uppbördsman till presterskapet - 75.
Sekreteraren - 100.
Till Porto och skrifmaterialer - 25.
Presterskapets Jura Stolé - 75.
Annonsering - 50.
Till Wägkassan. - 22.
Till Tingshus och Häradshäkte 298.54.
Oförutsedda behof 99.77 925.31.
Kronor 5393.31.

Inkomster

Som ej behöfva uttaxeras
Behållning från år 1891. - 1500.
af Klosterström - 1017.
Bränvinsmedel - 300.

Uttaxering.

af 18798 fyrkar à 12 öre - 2255.76.
af 10320 fastighetsfyrk à 2.4. - 247.68.
af 8478 annan fyrk à 0.6. - 50.87.
af hemman à 50 öre pr mantal - 22.
Kronor 5393.31

§2.
Konungens Befallningshafvande i Söder-
manlands län hade genom resolution af
den 15 innevarande Oktober affordrat
Kloster Sockens fattigvårdsstyrelse förkla-
ring öfver den räkning, som Hammarby
fattigvårdsstyrelse aflemnat för fattigunder-
stöd lemnat till f. d. pigan Johanna
Charlotta Fredriksson och hennes oäkta
barn. Ordföranden hade uppsatt en skrif-
velse, hvari Kloster socken hänvisade
till sin den 11 sistlidne Juli i målet
afgifna förklaring, samt bestreds den in-
gifna räkningen, nämnden antog den upp-
lästa skrifvelsen till förklaring i målet.

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Anders Eriksson och J. Jonsson. Qvinnersta

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/J J Jonosn/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105924.

Personrelationer