Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet hos Kommu
nalNämden i Klosters socken
den 31 Oktober 1878.

{N:de:} Herr L. P. Åkerman,
Herr Friherre A. K:son Leijonhufvud,
Herr V. Noréus
Herr Olof Olsson, Skiftinge
Herr Jonas Eriksson, Sahl
Herr Gustaf Olsson, Eckersta
Herr Carl Carlsson i Röksta,
Herr Olof Eriksson i Ånsöga,
Herr Carl Olsson i Glömsta

{§1.}
Upprättades följande Inkomst och UtgiftsStat
för år 1879:

{Utgifter:}

Å kyrkostämman beslutade att utgå af
Kommunalkassan - 1268:-
Till Fattigvården omkring - 3000.-
Till Aflöningar och skrifbiträden - 300.-
Till Ränta och amortering af jernvägslånet - 975.- 5543.-
Till oförutsedda behof . 332.
Kronor 5875.-

{Inkomster:}
Behållning fr. förra året omkring - 500.-
Af Kyrkostämman beslutad uttaxering af
10 öre för hvarje mantalsskrifven person
omkring . 75.-
Personlig afgift 50 öre för man och 25 öre för
qvinna omkring - 250.
Af statdrängar, jordtorpare och backstugu-
sittare 1 kr., samt af handtverkare, som ej äro
åsatta bevillning 2 kr 100
Ränta å sockens kontanta behållningar 50
Diverse inkomster omkring 100: 575.-
Uttaxering i öfvrigt af fyrkar till fattig -
vården och gemensamma behof, 12000 4800.-
fyrkar à 40 öre -
Kronor 5875.-

samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/A. V, Noréus/
/Ax, K:son Leijonhufvud/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105920.

Personrelationer