Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Klosters
Sockens KommunalNämnds sam-
manträde i Sakristian den 31
Oktober 1881.

Närvarande: Undetecknad Ordförande samt
Herr Baron A. K:son Leijonhufvud
O. Olsson i Skiftinge
O. Eriksson i Ånsöga
C. Olsson i Glömsta
G. Olsson i Eckersta
Jonas Ersson i Sahl
Carl Carlsson i Röksta
P. Olsson i Gärtre och L. Olsson i Ånsöga

§1.
Upprättades följande förslag till utgifts- och
inkomst- Stat för nästkommande år:

{Utgifter:}
Till ecclesiastika behof att utgå af Kommunalkassan 800:
Skolväsendet att utgå af Kommunalkassan 300: 1100:-
Aflöningar och Skrifbiträden 300
Fattigvården m. m omkring 3000:
Räntor och amortering å jernvägslånet 975
Presterskapet, enligt Konventionen 75
Kyrkokassan, 10 öre af hvarje mantalsskrifven person 75
Oförutsedda behof 200
S:ma 5725

{Inkomster}
Behållning för innevarande år omkring 900
Af Kyrkostämman beslutad uttaxering
af 10 öre för mantalsskrifven person 75
[OLÄSLIGT] personlig afgift af 50 öre för man
och 25 öre för quinna 250
Af Statdrängar, jordtorpare och Backstu-
gusittare, 1 Kronan samt af handtver-
Trprt 1225
Trprt 1225
kare, som ej hafva fyrktal 2 Kronor 100
Af Klosterström, enligt Kungl. Maj:ts Dom 800
Uttaxering i öfrigt af fyrkar till fattig-
vården och gemensamma behof af 12000
fyrkar à 30 öre 3600
S:ma 5725.

§2
Till Brännerivittne vid Grönstabränneri
under pågående bränvinsbränningstermin
utsågs L. Olsson i Ånsöga.

Samma dag uppläst och godkändt.

/L; P; Åkerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/J; Ericksson/
Sahl

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105921.

Personrelationer