Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens sammanträde i
sockenstugan den 31 Mars
1894.

Närvarande undertecknad ordförande,samt Herrar
ledamöter,Anders Larsson,Olof Andersson,Nils
Jansson.O.Eriksson,P.Larsson,P.G.Andersson.
J.J.Jonsson,Anders Eriksson,Aug.Eriksson
och G.W.Eriksson Stjernholm i stället för E.G.
Engström Gustafslund.

§ 1.
Anders Perssons Enka beviljades från 1 April till
1:sta Juli 4 kronor i månaden.

§ 2.
Fredrikssons enka Hallingelund beviljades från
1 April till 1 Juli 2 kronor i månaden.

§ 3.
Upplästes Konungens Befallningshafvandes
utslag i målet mellan Kloster och Eskil-
stuna stad angående af Klosters fattigvårds
styrelse lemnadt understöd af Fem kro-
nor till skomakaren C.E.Aspelin vid
Årbylund och som Eskilstuna fattigvårds-
styrelse förklarat att understödet icke
utgått enl 1 § fattigvårdsförordningen,
hade Konungens Befallningshafvande icke
bifallit ansökan,nämden beslöt att icke
deröfver anföra klagomål.

§ 4.
Nämden beslöt att betalningen för de kör-
ningar till fattiggården,som behöfde an
litas andra dragare,skulle betalas
4 kronor för timmerkörning och 5 kro-
nor för stenkörning,samt i åkerbruket,
allt per dag räknadt.

§.5.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Anders Larsson Grönsta och Olof Andersson.Röksta

som ofvan.

/Aug,Olsson,/

Justeradt

/Anders Larsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105917.

Personrelationer