Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu
nalnämndens i Kloster socken
Sammanträde i Sockenstugan
den 31 Mars 1888

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar Baron Leijonhufvud,O.Andersson, L Olsson
A Larsson, C.O Olsson, P Larsson, J Söderqvist
C. Carlsson, C.Olsson.

§1
Företrädde Snickaren Petterssons hustru vid
Djurgården och begärde hjelp emedan hon
vore sjuk och mannen bortrest samt
att de saknade bostad och beslöts hon
skulle tilldelas 10 kr till hyreshjelp och 8 kro-
nor under hennes sjukdom.

§2
Floda Sockens Fattigvårdsstyrelse hade hos
Konungens Befallningshafvande i Länet gjort
framställning om åläggande för Kloster
socken att gälda kostnaden .för en i
nämnde sockens fattighus intagen sjuk
mansperson som uppgifvit sig heta Per
Jansson samt att han i slutet af 1860 talet
varit boende vid Flacksta i Kloster Socken,
på grund af att någodt ställe med namnet
Flacksta icke finnes i Kloster Socken samt
att för den gjorda framställningen icke
förefinnes ringaste stöd beslöts att uti den
infordrade förklaringen bestrida den gjor
da framställningen:

§3
I anledning af Fröken Albertina Trosander
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
ansöknig om rättighet till utskänkning af
bränvin och andra brända eller destilerade
starka drycker å sommarluststället Djurgården
under instundande sommar,får Kommunal
Nämnden Såsom häröfver infordradt yttran
de förklara sig ej hafva någodt att erinra
mot bifall till ansökningen i fråga på
sätt och under vilkor densamma när-
mare angifver;till besigtningsmän valdes J.E.Olsson
i Gårdskäl o C Calsson Röksta.

§4
Ordföranden delgaf Byggnadsnämndens
i Eskilstuna beslut rörande inredan-
de af boningsrummet på vinden i
fattighuset.

§5
Herr C O Olsson i Gredby redovisade
sitt uppdrag om realiserande af qvar-
låtenskapen tillhörande sinnessjuke arbets
karlen Lars Gustaf Olsson från Marie-
berg och beslöt nämnden att den erhåll-
na behållningen samt de qvarvarande
gångkläderna skulle tilldelas förre
Soldaten Jansson för hyresfodran

§6
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
Carl Carlsson i Röksta och P Larsson Årby.

som ofvan.
/J.E.Olsson./

Justeras

/P.Larsson./

/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105916.

Personrelationer