Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt i sammanträde
med Kommunal Nämnden
i Kloster Socken den 31.:sta
October 1863.

Uprättades Utgifts- och Inkomstförslag, till
grund för uttaxeringen af Kommunalutskylderna
i Socknen för innevarande år, sålunda:

{Utgifter:}
Till Fattigvården - Rd [Riksdaler] 600:-
Till Ny kyrkobyggnad - 35:-
Kyrkvaktarelön - 23:-
Orgeltramparelön - 17:-
Sockenstugubyggnaden - 315:- 390:-
Skrifvarebiträde - 50:-
Oförutsedda behof - 50:-
Fjerdingsmanslön - 60: 160:-
Summa - 1150:-

{Föreslagen uttaxering:}
Af personer, à 50 öre för mans- och 25 öre för quinnkön,
beräknadt att utgöra Rd 236.-
Af Statdrängar à 1 Rd, för handtverkare,
inhysesmän och backstugusittare à 2 Rd,
samt för jordtorpare à 50 öre, beräknadt
till Rd 170:

Af 1400 fyrkar för Klosterström à 1 öre Rd 14:-
Af 8300 fyrkar utaf öfrige församlingsboer à 2 öre Rd 166. 586:-
Af 9700 fyrkar till öfriga behof à 4 öre Rd 388,-
Af befintlige medel användas förslagsvis Rd 176.
Summa 1150:-

Å Handtverkare, som betala 2 Rd skulle ej
fyrkdebitering förekomma.

Julkosten, bestående af mjöl, ärter, kött och bröd skulle
utgöras i likhet med föregående år.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 oktober 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105918.

Personrelationer