Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1885

Anmärkning

Protokollet,hållet vid Kommunal Nämn-
dens i Kloster Socken sammanträde
i Sockenstugan den 31 Mars 1885
N:de:Undertecknad ordförande samt
Herrar G.Abrahamsson i Hugelsta
N.Werner å Skiftinge
O.Olsson å Skiftinge
Carl Olsson i Glömsta
L.E.Olsson i Ånsöga
Alfred Larsson i Slagsta,
C.O.Olsson i Gredby och
Werkmästa C D,Hellström vid Tunafors

§1.
FattigvårdsStyrelsen i Eskilstuna hade gjort framställ-
ning om åläggande för Kloster Socken att gälda kostna
den för Smidesarbetaren E.E.Lindmarks vård å epi-
demiska sjukhuset i Eskilstuna;och beslöt nämnden,
såsom infordrad förklaring häröfver,förklara att
då mannen eger hemortsrätt inom Kloster Socken samt
understödet synes vara lemnadt med stöd af 1 § i
fattigvårdsförordningen krafvet godkännes;skolande
likväl beloppet återsökas af E.Lindmark.

§2.
Enkan Maria Jansdotter från Skirfall i Stenqvista S:n,
begär understöd för sin dotterson Carl Albert med
20 Kronor per år;och beslöts att tilldela henne
detta begärda understöd för årets 1:a halfår med
10 Kronor.

§3.
Beslöts att de i fattighuset intagna hjon Skola
såsom tillförene erhålla hjelp till helgerna med
samma belopp som förr beståtts.

§4.
Beslöts att för de i Barnhemmet intagna barn
skall för årets första halfår betalas efter 5
Kronor i hvarje månad för 7 Barn

§5.
Beslöts att förestånderskan i fattighuset skall
erhålla 7 Kronor till 1 par kängor.

§6.
Nämnden beslöt antaga ett af Herr O.Olsson
gjordt erbjudande att lemna för fattighuset
erforderlig ved intill instundande hös mot
ett pris af 9 Kronor per famn.

§7.
I anledning af Stadsfullmäktiges i Eskilstuna
hos Konungens Befallningshafvande förordade
bifall till Mamsell A.Trosanders ansökning om
rätt att under instundande sommarmånader få
idka värdshusrörelse med utskänkning af sprit
drycker vid Djurgården i Kloster Socken beslöt
nämnden förklara sig för sin del vilja förorda
bifall till ansökningen i fråga.

§8.
I anledning af direktonens för Öster-och Vester
Rekarne Härads samt Thorshälla Stads Sparbank
yrkande att Kommunen måtte erkänna
den efter amorteringsplanen återstående skulden
till Sparbanken med 12812.Kronor 38 öre beslöt
nämnden förklara sig häfta i skuld till Spar-
banken för ett belopp som vid årets början ut-
gjorde 12812 Kronor 38 öre.

§9.
Beslöts att Kommunens värdehandlingar skola
förvaras i Kyrkans sakristia, hvarom ordföran
den eger gå i författning.

§10.
Till Maskinisten Edlunds hustru skall efter utskrifning
från lasarettet lemnas understöd af högst 10 Kronor per
månad,beroende på Herrar J.W.Carlsson och L.E.
Olssons bepröfvande.

§11
Beslöts att för pigan Augusta Mathilda Larssons
son Axel hos Soldat Jansson vid Gredby skall be-
talas 2 Kronor i månaden från och med den 1
nästkommande April.

Samma dag uppläst och godkändt.

/J,E,Olsson/

/Gustaf Abrahamson/

/Nils Werner/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105915.

Personrelationer