Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal
Nämndens i Kloster Socken samman-
träde i Kyrkans Sakristia den
31 Mars 1884

N:de: Undertecknad ordförande samt
Herrar Baron A. Leijonhufvud.
G. Abrahamsson å Hugelsta
Jägmäst G. Noraeus
O. Olsson i Skiftinge
Carl Carlsson i Röksta
Lars Olsson i Ånsöga
Olof Ersson i Ånsöga.

§1.
I anledning af fröken Albertina Trosanders hos Konungens
Befallningshafvande gjorda och af Stadsfullmäktige
i Eskilstuna förordade ansökning om rättighet
att under instundande Sommarmånader Maj-
-September få vid utvärdshuset Djurgården
idka värdshusrörelse med utskänknig af
spritdrycker på sätt och under vilkor ansök-
ning närmare uppgifver, samt
under vilkor att sökanden aflönar högst 2
polismän hvarje Sön- eller helge-dag; efter upp-
läsandet häraf beslöt Nämnden förklara sig ej hafva
något att erinra mot bifall till gjorda ansökning
dock under vilkor att polisbevakning finnes vid
utskänkningsstället icke blott Sön- och helgedagar
utan ock Söckne-dagar i och för ordningens upp-
rätthållande. Som ofvan uppläst och justeradt
samma dag
/L; P; ÅKerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Georg Noréus/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 mars 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105914.

Personrelationer