Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 maj 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 maj 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal-
nämdens i Kloster socken Sammanträ-
de i sockenstugan den 31 maj 1902.

Närvarande undertecknad ordf, samt Herrar
ledamöter Joh. Engström, A Pettersson, A.
Sahlin, Aug Carlsson, C. Zakrisson, Aug Holm-
gren, Ax. Andersson, Edv. Olsson, A. Ahlborg.
J. Hulterström.

§1.
Föredrogs Eskilstuna stads fattigvårdsstyrelse.
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om åläggande för Kloster
att för pig. Anna Bernhardina Åström lem-
na dem ersättning efter En Krona om dagen
från den 9 april d. år. hvilken på grund af.
långt framskridit hafvandeskap måst
intagas på fattigvården, hon hade haft
tjenst vid Gärdtre från febr. 1900 till 24.
Okt. 1901. hvadan hemortsrätten var härstädes,
från sistnämda tid till 24 Okt. 1902 hade
hon enligt upplysning antagit lagstadd
tjenst hos arrendator Wiktor Sandberg.
Björka Fogdö socken, men tilläts ej
kvarstanna i tjensten på grund af
sin grosess. nämden beslöt att om det
genom det förhör som af Ordföranden
skulle hållas, blifver utrönt att hon
antagit lagstadd tjenst i Fogdö, så
skulle Krafvet bestridas; ty då vore
husbonden skyldig att ansvara för
henne, då något bevis om att hon
vore lagligen skild från tjensten
icke företetts, hade hon icke antagit
laglig tjenst. skulle hon från fattigvården
afhemtas; och då skulle krafvet god-
kännas till betalning efter 75 öre om da-
gen; ty En Krona ansågs gör högt.

§2.
Upplästes Kongl. Kammarrättens utslag. angåen-
de de besvär som af Fors fattigvårdsstyrel-
se anförts öfver K. B. Hafvandes (ang. Enk. A. Forsberg) utslag.
Kloster hade nu blifvit ålagda att
ersätta Eskilstuna stad efter 1 Krona
om dagen från den 12 Dec, 1899. till den
10 Sept. 1900. nämden ansåg En Krona om
dagen vara för högt; utan skulle vid
blifvande uppgörelse. erbjudan göras med.
75 öre om dagen, samt skulle läkare-
betyg företes att understödet under
hela tiden utgått efter 1 § fattigvårds-
förordningen.

§3.
Från Stenkvista sockens Ordf i fattigvårds-
styrelsen hade en skrifvelse ankommit
hvari begäran gjordes om Kloster ville
ersätta 9 Kr. utgörande kostnaden å
Fors Epidemiska sjukhus. för flickan
Ester Larsson, hvilken dog å sjukhuset,
det uppgafs att hon skulle varit skrifven
hos en Berglund. under Grönsta i flera år,
men så var icke förhållandet; Berglund.
Kom till Grönta sistlidne vår. från
Fors socken med anledning deraf kunde
fattigvårdsstyrelsen icke godkänna någon
betalning.

§4.
Föredrogs Stockholms fattigvårdsnämds ansö-
kan för Stenkvista kommun att ersätta dem
lemnadt understöd med En Krona om
dagen från den 24 mars innevarande år
till hustr. Matilda Carolina Larsson. hvilken
varit intagen å fattigvårdsinrättningen. På
grund af sjukdom, genom K. B. Hafvandes
Resolution af den 10 maj hade Kloster blifvit
affordrade förklaring, som hemortsrätten
var härstädes godkändes densamma men
bestreds ersättningen af En Krona; utan
blott till 75 öre om dagen, äfven så hade
upplysts att hon aflidit, hvarför anhållan
gjordes att möjligen blifvande kvarlåten-
skap måtte hit öfversändas.

§5.
Från fattigvårdsstyrelsen i Litslena församl.
hade till Ordf. ankommit enskildt bref om
fattigvårdsstyrelsen i Kloster ville ersätta
för enkan Persdotter Blomkvist skrifven
vid Ärsta N:o 1. 80 år gammal, hvilken
nu vistades och underhålldes af sin
svärson statdrängen J. F. Lundholm vid
Lundby. adress Grillby, en hjelp af Åtta
(8). Kronor i mån. räknadt från den 2
mars detta år, i annat fall skulle Gillby
Kommun lemna henne understöd, och
sedan uttaga af oss, nämden beslöt att
icke fästa något afseende vid skrifvel-
sen; utan skulle det sednare åtgörandet
inväntas.

§6.
Sysslomannen för Epidemiska sjukhuset i Eskilstu-
na hade gjort förfrågan om Kommunen
ville ersätta Sjukvårdskkostnad för Reparatör
F. G. L. Erikssons barn från Solberga. med.
27 Kr. och för Anna Jansson från Kalk-
bärgstorp med 10 Kronor. för år 1901.
nämden beslöt att som dessa personer
sjelfa egde tillgångar att ersätta detta
och utfärdat ansvarsförbindelse derför, samt
denna kostnad tillkommit före den tid
den 9 Nov. 1901. då Kommunen beslöt att
i första hand betala dylik kostnad.
så kunde betalningen från Kommunen icke
beviljas.

§7.
Till C. E. Söderlund. Gustafsborg beviljades
på grund. af, tilltagande svårighet i hans
sjukdom, ökning för tillfället af understö-
det till Tolf (12). Kronor i mån från
1 Juni.

§8.
Att justera dagens protokoll valdes Aug.
Carlsson och C. Zakrisson.

Som ofvan.
/Aug, Olsson./

Justeratt.
/Carl Zachrisson/
/L; A; Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 maj 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105912.

Personrelationer