Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 januari 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 januari 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunalnäm-
dens i Kloster socken Sammanträde
i sockenstugan den 31 Januari 1894.

Närvarande undertecknad ordförande, samt Herrar
ledamöter Anders Larsson, O. Eriksson, J. J. Jons-
son, P. G. Andersson. Anders Eriksson, Aug.
Eriksson, E. G. Engström, P. Larsson, Nils Jansson.
och Olof Andersson.

§1.
Nämden tillstyrkte bifall till kommunalstäm-
mans framställning om utsträckt utskänkningstid
vid Sommarluststället Djurgården för tiden
1 Maj - 30 September d. år.

§2.
Föredrogs Kjula Socken fattigvårdsstyrelses hos
Konungens Befallningshafvande gjorda anhål-
lan om åläggande för Kloster Socken att
ersätta dem hvad för Skomakerigesällen
Frans Otto Bergström blifvit utgifvit dels i
lasarettskostnad och understöd, emedan det
blifvit upplyst att han skulle vistats under
sådan tid i Kloster att han bort för år 1892
här mantalsskrifvits och hemortsrätten
således vara härstädes, fattigvårdsstyrelsen
beslöt bestrida krafvet, då det här blif-
vit upplyst att han varit i arbete hos skoma-
karen Aspelin i Eskilstuna under sådan
tid att hemortsrätten skulle vara Eskilstuna.

§3.
Beslöts att om Barnhemsstyrelsen önskade få
skodon gjorda vid fattiggården till barnen som äro intagna i Barn-
hemmet detta skulle göras för 8 kronor för
hvarje barn, pr. år räknadt.

§4.
För mjölkkörningen från fattiggården beslöts att
det skulle betalas Tre (3) kronor i månaden
från 1:sta Februari.

§5
Att justera detta protokoll valdes Herrar Olof
Andersson Röksta och Anders Larsson. Grönsta.

Som ofvan.
/Aug Olsson/

Justeradt:
/Anders Larsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 31 januari 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105911.

Personrelationer