Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters Socken, den
30 Oktober 1872.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Olof Larsson i Slagsta
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
i Eckersta
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Lars Larsson i Grönsta
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Olof Olsson på Skiftinge

Herr G Zimmerman hade anmält förfall, men Herr
A. V. Noréus var frånvarande utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Uppsattes följande Utgifts och Inkomstförslag
för Klosters Socken år 1873.

1:o {Utgifter.}

Till fattigvården, omkring - 250.-
Till Orgelnisten och Klockaren - 250:-
Till Kyrkovaktaren - 23.-
Till Orgeltramparen - 17:-
Till Ny Kyrkobyggnad - 35:-
Till Räntemedel å Kommunens Skulder - 350.-
Till Fjerdingsmannen - 90.-
Till Skrifvarebiträde m. m. - 75:-
Till Amortering på Barnhemsbyggnaden - 500.
Till Amortering på Grafkassans skuld - 67.-
Till Amortering på Socknens öfriga skulder - 500.-
Till Grusning af vägen förbi Kyrkan - 13.33.
Till Gratifikation å byggnaden vid Stenby Ladugård 83:33.
Till Reparation å Pastorsbostället - 927:17.
Till Reparation i Kyrkan - 1333:33 4264:16.
Till oförutsedda behof - 512:84.
Summa 7277:-

2:o {Inkomster:}

a.) Beräknade räntemedel af Galéenska kassan - 700:-
b.) Uttaxering för amortering af Grafkassans skuld:
1 rd [riksdaler] på hvarje oförmedladt mantal samt 10 öre af
hvarje mantalsskrifven person - 67:-
c) serskild uttaxering för fattigvården:
personlig afgift efter 50 öre för man och 25 öre för qvinna,
förslagsvis - 240:-
af statdrängar och jordtorpare à 1 rd; handt-
verkare, Inhyseshjon och Backstugusittare à
2 rd, beräknadt till - 90.- 330.-
d.) Uttaxering i öfrigt till fattigvården och gemensamma
behof af 11000 fyrkar à 38 öre - 4180.-

Skillnaden fylles med upptagande af ett kas-
sakreditiv i någon af härvarande Banker å - 2000.-
Summa Rd 7277:-

{§.2.}
För lemnad sjukvård i 5 veckors tid i Wallby socken åt förre
drängen Anders Petter Jansson från Gärdtre skulle utbetalas
högst 25 öre för dagen.

{§.3.}
Åt obotligt sjuke Anders Andersson från Gårdskäl
och hans hustru beviljades understöd med 4 rd 50 öre
i månaden från den 1 instundande November.

{§.4.}
Herr Noréus pliktar 2 rd för förfallolöst
uteblifvande denne dag

Samma dag uppläst och justeradt:
/L; P; Åkerman/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105902.

Personrelationer