Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1875

Anmärkning

Protokoll,fördt hos Kommunal Nämnden i
Klosters Socken den 30 Oktober 1875.

Närvarande:Herr L.P.Åkerman, Carl Olsson i Glömsta, Lars
Erik Olsson i Ånsöga, Jonas Eriksson i Sahl, Olof Eriksson i Ånsöga,
Gustaf Olsson i Eckersta, Olof Olsson på Skiftinge, Carl Carlsson i
Röksta och Per Olsson i Gärdtre.

Herr Friherre Leijonhufvud anmälte förhinder.

{§.1.}
upprättades följande utgifts och inkomstförslag för Klosters Socken
för år 1876.

{Utgifter:}
af Kyrkostämman beslutade,att utgå af kommunalkassan Kr. 866,42.
Till fattigvården omkring - {3000.}
Trpt - 3866,42.

Transport - 3866,42.
Till aflöningar och skrifbiträde.m m - 200.
Till Amortering på Skolhusbyggnadslånet - 500.
Till Ränta och amortering å jernvägslånet - 975.
Till Ränta å öfriga lån,omkring - {200.} 1875:-
Till Amortering af socknens öfriga skuld - 500.
Till Oförutsedda behof - {318,58.}
Summa Kr. 6560.-

{Inkomster:}
Behållning från förra året,omkring - 1000:-
af Kyrkostämman beslutad uttaxering å
10 öre af hvar mantals skrifven person 60.-
Föreslagen uttaxering till fattigvården:
personl.afgifter à 50 öre för man och 25 öre för qvinna- 225:-
af Statdrängar,jordtorpare och Backstugesittare á
1 Kr.samt af Handtverkare á 2 kr. - {100.} 1385.-
Uttaxering i öfrigt af fyrkar till fattigvården
och gemensamma behof:af 11500 fyrkar á 45 öre - {5175.}
Summa Kr. 6560.-

{§.2}
Lars Erik Olsson i Ånsöga utsågs till vittne för att
öfvervara bränvinets uppmätning ock gradering vid
Grönsta bränneri under nu pågående bränvinsbränning;och
skulle i protokollet antecknas att samme Olsson i sådant afse-
ende på kallelse tjenstgjort från och med den 15 i denna månad.

{§.3.}
Aflidne gjutaren August Höglunds efterlemnade dotter Johanna
Wilhelmina,född den 28 Februari 1867,hvilken såsom föräldra-
lös,inackorderats hos en Smidesarbetare i Eskilstuna,beslöts
skola intagas i Barnahemmet den 1 instundande November; och
skulle för henne under den gångna månaden utbetalas 10 kr.

{§.4.}
Åt Ordföranden lemnades i uppdrag att anskaffa blanketter
till föreskrifven fattigvårdsliggare, Så inrättad, att utgifterne
för understödstagarne äfven kunna i densamma införas.

/L;P;Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt

/O,Olsson/
/Carl Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 30 oktober 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105903.

Personrelationer